About us

Our Commitments

Parties & Partners

News

Structure

Network

Internal Organization

People

Stay In Touch

Job Opportunities & Traineeship

Innowacyjna przedsiębiorczość

Uchwała przyjęta na Kongresie EPL, St. Julian’s (Malta), 29–30 marca 2017 r.

Europejska Partia Ludowa od lat wspiera ducha przedsiębiorczości poprzez konkretne działania i programy na szczeblu europejskim. W czasach dużego bezrobocia i niskich stóp wzrostu na całym kontynencie musimy wspierać młode pokolenie w zbieraniu doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości, aby młodzi ludzie mogli przekuć swoje pomysły biznesowe w przedsiębiorstwa, które będą odnosić większe sukcesy, a tym samym tworzyć w przyszłości dobrze opłacane miejsca pracy. Duch przedsiębiorczości nie bierze się znikąd; należy się go uczyć, a także należy go nauczać, promować i uwalniać dzięki odpowiednim warunkom ramowym. Nasze szkoły i uczelnie wyższe powinny kształtować podstawy przedsiębiorczego myślenia poprzez nauczanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. W kolejnym kroku młodzi przedsiębiorcy powinni zdobywać dodatkowe doświadczenie za granicą, pracując w różnych firmach i sektorach. Wykorzystując możliwości, jakie daje Internet i nowe technologie, to nowe pokolenie młodych przedsiębiorców powinno być następnie w stanie sprzedawać swoje produkty i usługi na nowych rynkach, na całym świecie. W tym kontekście potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań finansowych, aby zakładać i rozwijać takie przedsiębiorstwa, które są w stanie tworzyć dobrobyt i miejsca pracy tak bardzo potrzebne w naszych społeczeństwach.

Przedsiębiorczość w programach nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych

Umiejętności i myślenia związanych z przedsiębiorczością można się nauczyć i dalej je rozwijać – począwszy od szkół podstawowych po uczelnie wyższe, a także w późniejszym czasie. Celem kształcenia w zakresie przedsiębiorczości jest przygotowanie ludzi do bycia osobami odpowiedzialnymi i przedsiębiorczymi. Powinno ono pomóc ludziom rozwijać umiejętności, wiedzę i postawy niezbędne do osiągania celów, które dla siebie wyznaczyli. Dowody wskazują również na to, że – w porównaniu ze średnią z całego społeczeństwa – osoby z wykształceniem w zakresie przedsiębiorczości mają większe szanse na zdobycie zatrudnienia, a jednocześnie istnieje większe prawdopodobieństwo, że założą własne przedsiębiorstwa. Dlatego też, w pełni przestrzegając zasady wsparcia w obszarze kształcenia, musimy poświęcić znacznie więcej uwagi zagadnieniu przedsiębiorczości w programach nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych. Przedsiębiorczego myślenia nie należy przy tym uznawać za oddzielny przedmiot, lecz raczej nauczać go, traktując jako zagadnienie przekrojowe.

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

Unia Europejska uruchomiła program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców w 2009 r., w celu zapewnienia przedsiębiorcom pomocy we wzbogacaniu ich doświadczenia poprzez uczenie się, tworzenie sieci kontaktów oraz pobyt w firmach prowadzonych przez doświadczonych przedsiębiorców w innych państwach uczestniczących. W ten sposób początkujący i przyszli przedsiębiorcy zdobywają dodatkowe kompetencje i perspektywy, które okażą się bezcenne podczas fazy rozruchu ich działalności gospodarczej. Przedsiębiorca przyjmujący czerpie natomiast korzyści z nowego ducha przedsiębiorczości oraz z wiedzy na temat rynku krajowego i kultury kraju młodego przedsiębiorcy, co może skutkować nowymi możliwościami biznesowymi.

W zglobalizowanym świecie zakres tego rodzaju programów nie powinien ograniczać się wyłącznie do Unii Europejskiej i jej bezpośredniego sąsiedztwa; wręcz przeciwnie: Powinniśmy umożliwić uczestnikom z Europy udział w programie „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców na całym świecie. Stanowiłoby to próbę zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom lepszej pozycji na rynkach zagranicznych, a jednocześnie poprawy ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Najlepszym sposobem przeciwdziałania eurosceptycyzmowi jest zapewnienie naszym obywatelom konkretnych środków o wyraźnej wartości dodanej związanej z Unią Europejską. Jednym z takich właśnie środków byłoby zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą, co przynosi korzyści na późniejszym etapie kariery.

Decydenci na szczeblu europejskim i krajowym powinni zatem przenieść program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców na wyższy poziom, realizując go na skalę międzynarodową, oraz zapewnić niezbędne środki finansowe w celu znacznego zwiększenia celu Komisji Europejskiej, który wynosi obecnie 10 000 uczestników do 2020 roku, do 30 000 uczestników do roku 2025.

Usuwanie barier dla jednolitego rynku cyfrowego

Internet i technologie cyfrowe istotne zmieniają sposób, w jaki wykonujemy swoją pracę. Aby poradzić sobie ze zmieniającym się wokół otoczeniem biznesowym, przedsiębiorstwa muszą odpowiednio dostosować swoją działalność. Jednocześnie nowe technologie sprawiają, że z technicznego punktu widzenia znacznie łatwiej jest oferować produkty i usługi ponad granicami, na nowych rynkach. Bariery istniejące w Internecie oznaczają jednak, że obywatele nie mogą zrobić użytku z potencjalnych korzyści, natomiast przedsiębiorstwa i start-upy nie mogą wykorzystać wszystkich swoich dostępnych narzędzi cyfrowych. Dlatego też musimy dostosować jednolity rynek UE do epoki cyfrowej, znosząc ograniczenia regulacyjne i przekształcając 28 rynków krajowych w jedną całość. Takie działania przyczyniłyby się do wzrostu europejskiego PKB nawet o 415 mld EUR rocznie, a jednocześnie do utworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy. Wzywamy państwa członkowskie do pełnego zaangażowania na rzecz osiągnięcia tych celów.

Dostęp do finansowania

Dostęp do wystarczająco dużych środków finansowych podczas tworzenia przedsiębiorstwa, a także na późniejszym etapie scale-up, kiedy to potrzebne są duże inwestycje w jego rozwój, ma decydujące znaczenie dla przetrwania, rozwoju i trwałości pomysłu na działalność. W fazie zalążkowej i fazie rozruchu, inwestujące w technologię, dynamicznie rozwijające się MŚP mogą uzyskać finansowanie kapitałowe od przedsiębiorców lub od rodziny i przyjaciół. Na wcześniejszych etapach samofinansowanie jest szczególnie istotne, ponieważ innowacyjni przedsiębiorcy nie są w stanie przezwyciężyć asymetrii informacji, przez co rzadko znajdują pożyczkodawcę lub inwestora – nawet w przypadku potencjalnie zyskownych projektów.

W późniejszym czasie finansowanie może być uzupełnione przez kapitał zalążkowy pochodzący od nieformalnych prywatnych inwestorów (np. „aniołów biznesu”), a w nielicznych przypadkach przez fundusze kapitału zalążkowego i inwestorów dostarczających kapitał wysokiego ryzyka. W fazie ekspansji wymagane są coraz większe nakłady kapitału w celu utrzymania działalności w zakresie badań i rozwoju oraz rozszerzenia działalności w obszarze marketingu i sprzedaży. Zmniejszenie przeszkód biurokratycznych dla innowacyjnych form finansowania pomogłoby młodym przedsiębiorcom w poszerzaniu źródeł finansowania oraz znacznie ułatwiłoby im przetrwanie pierwszych trudności związanych z tworzeniem przedsiębiorstwa.