About us

Our Commitments

Parties & Partners

News

Structure

Network

Internal Organization

People

Stay In Touch

Job Opportunities & Traineeship

Program działań EPL na lata 2014-2019

WSTĘP

Jak chcemy żyć

Chcemy jasnej przyszłości dla Europy i jej obywateli. Jesteśmy zdeterminowani, aby wyprowadzić Europę z kryzysu. Chcemy, aby nasze gospodarki powróciły do rozwoju zapewniającego miejsca pracy. Młodzi ludzie powinni ufnie patrzeć w przyszłość. Wszyscy mieszkańcy muszą cieszyć się we wszystkich aspektach swojego życia stałym poczuciem bezpieczeństwa, jakie Europa jest w stanie im zapewnić. Chcemy cieszyć się wolnością i godnością. Nie chcemy wytwarzać długów, które nasze dzieci będą musiały spłacać. Z tego powodu możemy dysponować jedynie pieniędzmi i zasobami, które mamy.

Nasza planeta, nasza wolność, nasze zasoby: jeśli chcemy je utrzymać, musimy o nie dbać. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci i przyszłe pokolenia żyły w zdrowym świecie, były wolne i szczęśliwe, musimy dzisiaj podejmować właściwe decyzje. Musimy na nowo położyć nacisk na solidarność. Potrzebujemy zrównoważonych finansów publicznych, modernizacji naszej gospodarki, inwestycji w wiedzę i innowacje oraz wzmocnienia zarządzania gospodarką w Europie. Część z tych kwestii zależy od nas, jako osób prywatnych, ale zależy to również od sposobu, w jaki się zorganizujemy: na poziomie społeczności lokalnych, regionów, państw członkowskich oraz Unii Europejskiej.  Wiele krajowych i regionalnych przepisów prawnych wywodzi się z ustawodawstwa europejskiego. Decyzje podejmowane przez Parlament Europejski mają wpływ na nasze codzienne życie oraz naszą przyszłość.

Wynik najbliższych wyborów europejskich w maju tego roku określi kierunek polityki UE w zakresie wielu istotnych kwestii, które z kolei będą miały znaczący wpływ na życie ponad 500 milionów obywateli Europy.

Wybory te powinny być postrzegane jako szansa na prawdziwie europejską debatę na temat kwestii europejskich i jako możliwość zastanowienia się nad naszą długoterminową przyszłością. Udany projekt europejski znalazł się w krytycznym punkcie zwrotnym. Unia Europejska jest rozwiązaniem dla kryzysu, a nie jego przyczyną.

Dlatego tak ważne jest, aby podjąć właściwą decyzję w europejskich wyborach w 2014 r. Europejska Partia Ludowa sprawi, że Państwa głosy będą ważne.

Wspólnota wartości

Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa. Została stworzona w oparciu o bogatą kulturę europejską i długą historię, pomogło to naszej rodzinie politycznej stworzyć główne wartości i zasady: wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, poszanowanie godności życia ludzkiego na każdym etapie jego istnienia, solidarność będąca podstawą spójności społecznej, kulturową i lingwistyczną różnorodność oraz subsydiarność, która zapewnia podejmowanie decyzji politycznych jak najbliżej obywateli.  Opowiadamy się za równouprawnieniem płciowym, rodziną, rozdzieleniem organów władzy, demokracją i rządami prawa. Platforma EPL stworzona w 2012 r. odzwierciedla nasze wartości, priorytety i główne zasady.

Wolność wyznania, wliczając w to prawo do zmiany lub nieposiadania wyznania, jest fundamentalnym prawem człowieka. Uznajemy grecko-rzymskie i judeochrześcijańskie korzenie naszej cywilizacji, a oświecenie stanowi dla nas źródło inspiracji.

Unia Europejska, jakiej potrzebujemy

Kryzys finansowy i gospodarczy dotknął wszystkich Europejczyków. Doprowadziło do niego wiele czynników, takich jak nadmierne publiczne i prywatne zadłużenie, brak konkurencyjności w niektórych państwach członkowskich, wadliwe regulacje rynków finansowych oraz niewystarczająca integracja strefy euro. W przypadku wielu obywateli doprowadziło to do bardzo trudnych wyzwań, które musimy wspólnie przezwyciężać.

Europejska Partia Ludowa od zawsze była siłą napędową integracji europejskiej. Przyczyniła się do upadku komunizmu, powitała w swoich szeregach nowe państwa członkowskie i wspierała stale umacniającą się Unię. Z biegiem czasu stała się największą rodziną polityczną w Europie, a dzisiaj jej partie członkowskie wchodzą w skład rządów w większości krajów UE.  W czasach kryzysu EPL jest partią odpowiedzialnych rządów.

Inni mówią o sprawiedliwości społecznej i prawach, lecz nie wspominają o tym, jak tego dokonać i jak je zabezpieczyć. To właśnie my opowiadamy się za prawdziwym, istotnym i długotrwałym wzrostem, który ułatwiałaby jasna wizja i strategia na przyszłość. Stopniowe reformy gospodarki przy jednoczesnym zachowaniu spójności społecznej, zachęcając przedsiębiorców do inwestowania. Ludzie będą mogli cieszyć się życiem i studiować, pracować i konsumować dzięki wyższemu, zdrowemu i zrównoważonemu poziomowi życia. Sprzeciwiamy się krótkowzrocznym działaniom zaproponowanym przez socjalistów, takim jak drukowanie pieniędzy. Szukamy długoterminowych, zrównoważonych odpowiedzi i odrzucamy fałszywe „rozwiązania” oferowane przez populistów.

W 2009 i 2010 r. partie EPL w rządach zareagowały szybko i zdecydowanie, aby uchronić Europę przed zbliżającą się katastrofą. W 2011 i 2012 r. utrzymaliśmy strefę euro. Stworzyliśmy w państwach członkowskich plan reform gospodarczych i konsolidacji finansowej sprzyjającej rozwojowi. Obecnie analizujemy fundamentalne zmiany potrzebne do zreformowania UE tak, aby mogła ona z pewnością siebie zmierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami oraz zapewnić świetlaną przyszłość naszym obywatelom. Utrzymanie i trwałość strefy euro są ważne również dla państw, w których euro nie jest obowiązującą walutą.

Pora wzmocnić wartości społecznej gospodarki rynkowej. To wymaga zrównoważenia zasad wolności i solidarności z potrzebą istnienia wolnego rynku i pogodzenia go ze wspólnym dobrem.

Europa i jej obywatele

Aby móc lepiej służyć interesom wszystkich Europejczyków, potrzebujemy przede wszystkim silniejszej Unii Europejskiej. Posiadanie tej samej waluty w strefie euro wymaga bliższej koordynacji w zakresie państwowych strategii budżetowych i gospodarczych. Silna UE jest również kluczem do stworzenia skutecznej polityki bezpieczeństwa, chroniącej własnych obywateli i swoje interesy na całym świecie. Silna UE jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania XXI wieku. Dlatego UE musi stać się prawdziwą Unią Polityczną.

Unia Europejska obejmuje nas wszystkich. Musimy zachować naszą różnorodność, tradycję i kulturalną spuściznę i być z nich dumni. Poszanowanie różnorodności zawsze było istotnym elementem sukcesu Europy. Nie każdy problem polityczny powinien być rozwiązywany na szczeblu europejskim. Potrzebujemy mniej uregulowań, a zamiast tego musimy kłaść nacisk na wdrażanie i kontrolę. Parlamenty i rządy w naszych regionach i państwach zachowują kluczową rolę dla naszej przyszłości. Chcąc przesunąć większy zakres odpowiedzialności z państw członkowskich na UE w niektórych obszarach, UE musi stać się bardziej przejrzysta i demokratyczna. Nie ma przyszłości dla Unii bez zaangażowania jej obywateli. Unia musi być w zasięgu obywateli, musi być zrozumiała i prosta. Parlamenty narodowe muszą stać się bardziej proaktywne i zaangażować się w europejski proces decyzyjny w ramach konstytucji krajowych. Jesteśmy świadomi tego, że jedność w obrębie krajów członkowskich jest niezbędna dla UE.

Po raz pierwszy w historii Parlament Europejski wybierze Przewodniczącego Komisji Europejskiej po przedstawieniu kandydata przez Radę Europejską, instytucję składającą się z szefów państw i rządów. Kandydatura zostanie przedstawiona przy uwzględnieniu wyniku wyborów europejskich i nastąpi po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Dzięki temu to obywatele po raz pierwszy bezpośrednio wpłyną na decyzję o tym, kto zostanie Przewodniczącym organu wykonawczego Unii Europejskiej poprzez oddane głosy, zupełnie tak, jak w przypadku wyborów do rządów krajowych.

Kształtowanie przyszłości jest możliwe, jeśli zostanie zachowana pamięć o przeszłości. Dokładnie sto lat temu nad całą Europą „zaszło słońce”. Rok 1914 był początkiem najbardziej niszczycielskiej wojny Europy, która pochłonęła miliony istnień ludzkich i zniszczyła przyszłość całego pokolenia. 75 lat temu świat ponownie zapłonął. Dziś takie katastrofy w Europie wydają się nie do pomyślenia. Dzieje się tak, ponieważ od wielu dekad coraz bliższej europejskiej integracji dzielimy się mocą, siłą polityczną, bogactwem i wiedzą. Zastąpienie siły rządami prawa za pośrednictwem wspólnych instytucji i procedur demokratycznych poprzez wspieranie wspólnych metod pozwoliło nam zadbać o to, by silni byli sprawiedliwi, a słabi bezpieczni. Te osiągnięcia należą do nas wszystkich i nie możemy pozwolić sobie na zapomnienie o nich. Jesteśmy dumni, że UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 2012 r.

Od ponad pięciu lat Europa doświadcza kryzysu. Wiele osób, zwłaszcza młodych, nie dostrzega pozytywnej przyszłości. Eurosceptycyzm rośnie w siłę. Jest jednak powód do optymizmu. To nie pierwszy kryzys, który przezwyciężymy. Jeśli dziś będziemy współpracować i podejmować właściwe decyzje, Europa może wyjść z kryzysu jeszcze silniejsza i lepiej prosperująca.

Nasz pomysł na lepszą Europę

Europa przeszła długą drogę. Europejska Partia Ludowa przyczyniła się do rozwoju Unii Europejskiej w większym stopniu niż jakakolwiek inna siła polityczna. Ojcowie założyciele zjednoczonej Europy wywodzili się z chrześcijańskich demokratów. W ciągu ostatnich 50 lat kobiety i mężczyźni z Europejskiej Partii Ludowej stali na czele działań wymierzonych w rozwój i ciągłe poszerzanie Unii, jak również we wprowadzeniu europejskiej waluty euro. Umożliwiło nam to spokojne i bezpieczne życie oraz rosnący dobrobyt przez ponad pięć dekad. Podczas gdy inni zajmowali się dyskusją, my działaliśmy.

Chcemy lepszej Europy. Unia Europejska musi stać się silniejsza, prostsza i bardziej demokratyczna. Cele te (w żaden sposób) nie są ze sobą sprzeczne. Tak naprawdę umacniają się nawzajem. W celu dokonania postępu niezbędna jest lepsza współpraca instytucji UE oraz zbliżenie się do obywateli. Wiele można osiągnąć w ramach istniejących ram prawnych.

Silniejsza Unia: Żaden kraj nie może stawić czoła wyzwaniom XXI wieku w pojedynkę. Możemy razem rosnąć w siłę lub popadać osłabieni w izolację. Dotyczy to polityki zagranicznej i obronnej, ochrony klimatu i polityki energetycznej, a przede wszystkim polityki fiskalnej i gospodarczej i socjalnej. Dlatego państwa członkowskie muszą zacieśnić współpracę i działać wspólnie w kwestiach strategicznych. Muszą również stworzyć skuteczniejsze mechanizmy podejmowania decyzji. Dla Rady oznacza to umożliwienie podejmowania większej ilości decyzji w dziedzinie polityki zagranicznej, obronnej i wewnętrznej przez kwalifikowaną większość. Rada powinna zostać przekształcona w jedną centralną jednostkę, która będzie podejmować wszystkie decyzje legislacyjne przygotowywane przez różne Rady Ministrów. W przyszłości może to doprowadzić do mniejszej ilości uregulowań i przepisów prawnych.

Komisja Europejska utrzyma zasadę jednego komisarza dla każdego kraju. Jeśli uda nam się zmniejszyć liczbę obszarów odpowiedzialności Komisji, struktura komisyjna Parlamentu Europejskiego powinna im odpowiadać.  Parlament będzie musiał ściślej monitorować te obszary.

Nowoczesne instytucje, uproszczone procedury: UE musi być bardziej aktywna w odniesieniu do tych strategicznych zagadnień, które są najlepiej rozpatrywane na szczeblu UE, równocześnie musi poświęcić mniej uwagi tym sprawom, które są lepiej załatwiane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Musi kłaść większy nacisk na sprawy o większym zasięgu i mniejszy na te drobniejsze. Jest to zbieżne z naciskiem, jaki nasza rodzina polityczna kładzie na subsydiarność: zajmowanie się każdym problemem z pozycji jak najbliższej obywatelom. Komisja powinna odgrywać nadzorującą rolę, aby uniknąć nadmiernych regulacji i centralizacji. Powinna ona również dążyć do zmniejszenia liczby propozycji legislacyjnych.

Więcej demokracji: W przyszłości to obywatele muszą kontrolować funkcjonowanie instytucji UE, a nie odwrotnie. Oznacza to, że wybory do Parlamentu Europejskiego muszą, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, stać się rywalizacją między wyraźnymi alternatywami politycznymi oraz między liderami, którzy je reprezentują. Wybory do Parlamentu Europejskiego muszą stać się de facto wyborami na stanowisko Przewodniczącego Komisji. Gdy wyborcy dokonają wyboru, instytucje UE muszą przyjąć polityczną odpowiedzialność za ich decyzję przed ludźmi.

OD REFORM DO ROZWOJU I MIEJSC PRACY

Unia Europejska jest największą gospodarką na świecie. Posiadamy bogactwo zasobów gospodarczych i kulturowych, a naszym obowiązkiem jest wykorzystanie ich, aby utrzymać pozycję gospodarczego i politycznego lidera.

Europie ofiarowano ogromne możliwości, lecz musi ona również zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami. Nowa sytuacja globalna daje nam bardzo solidne podstawy do zachowania optymizmu, lecz wymaga od nas również chęci do adaptacji, zmian, reform i innowacji. Możemy wyjść z kryzysu, pozostawiając nasze europejskie wartości nienaruszone i wzmocnione. Aby na szczeblu międzynarodowym pozostać silnym i konkurencyjnym graczem, posiadającym możliwości w zakresie tworzenia miejsc pracy i zapewnienia bogactwa naszym obywatelom, musimy z jednej strony przeprowadzić reformy, a z drugiej dokonywać zrównoważonych i ukierunkowanych inwestycji.

Zapewnienie odpowiednich warunków dla zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie jest kluczowym celem politycznym EPL na pięć najbliższych lat. Aby to osiągnąć, musimy sprawić, że nasze gospodarki będą silniejsze a nasz przemysł bardziej konkurencyjny i elastyczny. Chcemy zapewnić lepszą przyszłość z nowymi możliwościami dla wszystkich obywateli europejskich, szczególnie tych młodych. Jesteśmy zdeterminowani, aby to osiągnąć poprzez wdrażanie zasad społecznej gospodarki rynkowej, w której konkurencyjność i przedsiębiorcza wolność łączą się ze sprawiedliwością społeczną i zrównoważonym rozwojem. Wierzymy, że społeczna gospodarka rynkowa jest najlepszym modelem dla zapewnienia możliwości realizacji swojego pełnego potencjału przez każdą jednostkę, przy równoczesnym dążeniu do solidarności i wspólnego dobra. Oznacza to również, że obowiązkiem polityków jest wzięcie odpowiedzialności za ustanowienie odpowiednich reguł zarządzania i regulowania rynków.

Reformy gospodarcze na rzecz zwiększenia zatrudnienia

W dzisiejszych czasach reformy są niezbędne, aby zapewnić odpowiednie warunki dla stworzenia nowych miejsc pracy oraz zagwarantowania zrównoważonego rozwoju naszych systemów ubezpieczeń społecznych. Jak pokazały przykłady wielu krajów w Europie, wdrożenie na wczesnym etapie reform w celu zbudowania współczesnych, innowacyjnych i konkurencyjnych gospodarek toruje drogę dla dynamicznych gospodarek i zatrudnienia. Reformy mogą przywrócić jakże potrzebną wiarygodność finansową oraz zapewnić podstawy dla rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

Nadszedł czas na wdrożenie reform, co pozwoli nam na stworzenie nowych miejsc pracy oraz na zrównoważony rozwój. Opóźnienie reform oznacza również opóźnienie rozwoju. To z kolei pociągnie za sobą opóźnienie w zakresie ubezpieczeń społecznych, stanowiących jeden z fundamentów europejskiego modelu społecznej gospodarki rynkowej. Te reformy powinny obejmować usprawnienia sektora zdrowia publicznego, systemów emerytalnych, rynków pracy i systemów edukacyjnych. Dialog społeczny jest koniecznym warunkiem dla skutecznego wdrożenia całościowych i sprawiedliwych reform.

Postęp w kierunku realizacji celów strategii „Europa 2020” w postaci zwiększonego wskaźnika zatrudnienia i ograniczonego stopnia ubóstwa jest na chwilę obecną niewystarczający. Dlatego należy wzmocnić proces „Europa 2020”.

Celem gospodarki jest rozwój obywateli, dlatego należy koniecznie przeprowadzić ukierunkowane reformy rynkowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim dla poprawy wyników gospodarczych Europy i uzupełnienia rynku wewnętrznego. Usprawnią one konkurencyjność, przyciągną prywatne inwestycje i wzmocnią naszą gospodarkę. Od początku kryzysu poziom inwestycji prywatnych w UE spada o 350 miliardów euro rocznie. Stworzenie odpowiednich warunków do ponownego przyciągnięcia inwestycji do UE oraz do przekroczenia ich poziomów sprzed kryzysu to jedno z najważniejszych wyzwań w nadchodzących latach. Reformy strukturalne mają kluczowe znaczenie dla poprawy warunków dla inwestycji, przyciągania kapitału prywatnego i stworzenia odpowiednich warunków dla wzrostu gospodarczego w Europie. Są one także niezbędne dla poradzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami strukturalnymi, takimi jak zmiany demograficzne, których Europa może się spodziewać w najbliższych latach. Konkurencyjność, położenie nacisku na edukację oraz nowy duch przemysłowy i przedsiębiorczy są niezbędne dla osiągnięcia dobrobytu, w którym zdrowe, konkurencyjne gospodarki przyciągają inwestorów i tworzą wysokiej jakości miejsca pracy w Europie. Rynek wewnętrzny powinien zostać usprawniony poprzez zachęcanie gospodarek państw do zwiększania elastyczności i mobilności zatrudnienia.  Aby stać się społeczeństwem opierającym się na wiedzy, musimy poprawić koordynację między naszymi systemami edukacji a miejscami pracy, zwiększyć powiązania między edukacją a przemysłem, wprowadzić systemy edukacji dualnej tam, gdzie jest to możliwe i uznać wartość edukacji nieformalnej. Musimy również stymulować przedsiębiorczość poprzez zmniejszenie biurokracji i reformę systemów podatkowych. Te działania doprowadzą do wzrostu bez dodatkowych wydatków publicznych.

Wysoka stopa bezrobocia, szczególnie wśród młodych osób, stanowi zagrożenie dla spójności społecznej i integracji europejskiej. Podważa to cel zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, gdyż pozbawia UE cennego know-how, możliwości innowacji i zasobów ludzkich. Rynki pracy muszą zostać zreformowane w celu zapewnienia dobrej pracy większej liczbie osób. Wzrost bezrobocia jest w Europie niedopuszczalny.

 • Promujemy integracyjne i aktywne zasady zatrudniania. Chcemy innowacyjnych systemów edukacyjnych i lepszych kwalifikacji dla naszych obywateli, a także współczesnych systemów szkoleniowych opartych na kształceniu ustawicznym w celu zapewnienia dostępu do dobrych stanowisk pracy, które zaspokajają potrzeby nowych modeli produkcji.
 • Należy wspierać mobilność rynku pracy, aby wszyscy obywatele mogli korzystać z największego rynku pracy na świecie. Należy usunąć wszystkie pozostałe bariery ograniczające mobilność zatrudnienia między państwami członkowskimi UE, równocześnie szanując standardy społeczne na szczeblu krajowym oraz dążąc do społecznej zbieżności między krajami UE. Ponieważ umiejętności językowe są często kluczową barierą dla mobilności siły roboczej w Europie, priorytetem powinna być polityka wzmacniająca szkolenia językowe w ramach procesu edukacji i w miejscu pracy.
 • Chcemy lepszej koordynacji europejskiej w zakresie zapewnienia odpowiednich i przystępnych szkoleń i udogodnień w zakresie poszukiwania zatrudnienia dla bezrobotnych w celu umożliwienia odnoszenia przez nich korzyści z mobilności zatrudnienia w Europie.
 • Ocenimy możliwość wdrożenia na szczeblu krajowym skutecznych środków wymierzonych przeciwko bezrobociu młodych osób, takich jak system edukacji dualnej, możliwości podjęcia elastycznego zatrudnienia, programy staży i praktyk w celu dokonania oceny sposobów ich wdrożenia przez inne państwa członkowskie UE.
 • Wspieramy program mobilności dla młodych przedsiębiorców oparty na modelu programu Erasmus. Za pośrednictwem programu można by zorganizować 10 000 wymian rocznie, co ułatwiłoby nowemu pokoleniu przedsiębiorców wykorzystanie korzyści płynących z rynku wewnętrznego.
 • Wspieramy działania promujące przedsiębiorczość na szczeblu UE i państw członkowskich, takie jak zachęcanie krajów do włączania edukacji przedsiębiorczej w szkolne podstawy programowe oraz wzmacnianie elementów przedsiębiorczych u młodzieży, aby promować przedsiębiorczość i samozatrudnienie wśród młodych osób.
 • Naszym celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród kobiet nie tylko po to, aby w praktyczny sposób promować równouprawnienie płciowe, lecz również po to, aby przyczynić się do ogólnego rozwoju gospodarczego i społecznego.
 • Zachęcamy do wdrażania działań proaktywnych wymierzonych konkretnie w pełne włączenie młodych kobiet w rynek pracy. Ten rodzaj działań musi być poparty silną polityczną wolą pogodzenia pracy i życia rodzinnego, promowaniem dywersyfikacji karier w celu rozwiązania problemu segregacji rynku pracy i w szczególności ułatwienia przedsiębiorczości wśród kobiet.
 • Potrzebujemy zintegrowanej strategii na rzecz integracji osób starszych na rynku pracy.

Niedopuszczalnie wysoka stopa bezrobocia w niektórych państwach członkowskich UE wymaga podjęcia zdecydowanych kroków, zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym, jak również ukierunkowanych działań, takich jak stworzenie bodźców do zatrudniania młodych osób przez przedsiębiorstwa i firmy. Wspieramy podejmowane przez kraje członkowskie na szczeblu krajowym wysiłki, które muszą zostać połączone z narzędziami i zasobami finansowymi dostępnymi na szczeblu europejskim w celu zmniejszenia bezrobocia wśród młodych i zachęcania ich do przedsiębiorczości. EPL wspiera programy UE zwłaszcza w dziedzinie badań i innowacji, których celem jest zapewnienie młodym osobom dostępu do dobrej pracy, szkoleń lub praktyk po ukończeniu szkoły. Będziemy promować szybkie wdrażanie tych programów na szczeblu krajowym.

Musimy osiągnąć postęp w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dotykającym miliony Europejczyków, zagrażającym prawom człowieka i prawom obywatelskim w Europie. Ubóstwo dzieci, osób o zaniżonych stawkach pracy oraz ubóstwo wśród starszych osób zasługują na szczególną uwagę. Sprawiedliwe stawki wynagrodzenia stanowią ważne narzędzie zapobiegania tym formom ubóstwa. Wspieramy minimalne stawki płacowe wprowadzane zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia.

Uważamy, że aktywne starzenie się jest ważnym czynnikiem w poprawie jakości życia. Należy je promować jako część szerszej reformy systemów emerytalnych w celu upewnienia się, że są one odpowiednie i zrównoważone oraz że nie podważają stabilności finansów publicznych.

Skuteczne systemy opieki nad dziećmi, systemy edukacyjne i opieki zdrowotnej wraz z zapewnianiem opieki dla osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz integracja zmarginalizowanych społeczności są kluczowe dla dobrobytu obywateli Europy i dla integracji naszych społeczeństw. Są to również ważne czynniki dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynków pracy i zajęcia się problemem przyszłych wyzwań demograficznych. Kolejną ważną kwestią wymagającą analizy jest sposób zwiększenia liczby kobiet wśród zatrudnionych, jak również wśród osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Zwiększenie zatrudnienia zapewni lepszy rozwój UE oraz sprawi, że większa liczba osób przyczyni się do pracy na rzecz wspólnego celu.

Promujemy restrukturyzację sektora publicznego w celu zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych w przejrzysty, odpowiedzialny, skuteczny i wydajny sposób, równocześnie zmniejszając formalności administracyjne do minimum.

Ponadto wspieramy toczącą się walkę z korupcją. Reformy strukturalne uwolnią ważne zasoby, które powinny być wykorzystane do stworzenia miejsc pracy i do rozwoju. Obywatele i firmy potrzebują nowoczesnych, zintegrowanych usług, które nie marnotrawią czasu ani pieniędzy. E-rząd, cyfryzacja sektora publicznego oraz e-nauka są kluczowe w tym aspekcie.

Potrzeba sprostania wyzwaniom demograficznym oraz zapewnienia zrównoważonych, wystarczających i bezpiecznych systemów emerytalnych pociągnie za sobą konieczność wydłużania lat pracy dla większej liczby osób. Aby to osiągnąć, konieczne będzie podniesienie wieku emerytalnego i odwodzenie osób od wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej jest konieczne we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Zwiększenie wydatków publicznych nie jest rozwiązaniem

Nie wyjdziemy z kryzysu bez konsolidacji budżetu, a tej z kolei nie osiągniemy bez niezbędnej reformy promującej zrównoważony rozwój. Państwa, które dokonały reform w odpowiednim czasie, znajdują się w o wiele lepszej sytuacji niż kraje, które odłożyły reformy strukturalne w czasie. Opóźnienie reform doprowadziło do wyższego bezrobocia, mniejszej ilości inwestycji prywatnych oraz niemożliwego do utrzymania długu. Inwestowanie w niezreformowane gospodarki nigdy nie doprowadzi do zrównoważonego rozwoju. Konsolidacja fiskalna oraz regulacja rynków finansowych są niezbędnymi warunkami dla zapobiegania kryzysom w przyszłości.

Biorąc pod uwagę aktualnie wysokie poziomy zadłużenia, dodatkowe nierozsądne wydatki publiczne proponowane przez inne partie politycznie nieuchronnie doprowadzą do katastrofy gospodarczej i społecznej. Związek między zanikającą konkurencyjnością, nieprzemyślanymi wydatkami i źle funkcjonującymi bankami, bezrobociem, wysokim poziomem zadłużenia i niepewnym systemem pomocy społecznej i ubezpieczeń jest wyraźny.

EPL wierzy, że dalsze pogłębienie zadłużenia oraz poziomów deficytu nie jest właściwym sposobem na wyjście z kryzysu i pobudzenie wzrostu w Europie. Ostatnie doświadczenia pokazały, że zwiększenie wydatków rządowych nie jest rozwiązaniem. Jasnym jest również fakt, że państwa członkowskie UE, które podjęły zdecydowane kroki w celu ponownego ukształtowania finansów publicznych, doświadczyły silnego wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich kilku lat. EPL wyraża przekonanie, że zdecydowanie lepiej ograniczyć bezproduktywne wydatki kosztem zwiększenia stawek podatkowych. Zanik konkurencyjności i produktywności jest jedną z kluczowych przyczyn kryzysu w Europie. Nasze gospodarki będą zdolne konkurować w globalnym świecie jedynie wówczas, gdy będą silne i zdolne do adaptacji.

 • Opowiadamy się za wdrożeniem konsolidacji fiskalnej w sposób sprzyjający rozwojowi. Musimy znaleźć właściwą równowagę między konsolidacją fiskalną a polityką wzrostu gospodarczego, które wspierają gospodarkę realną i przyczyniają się do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy w celu rozwiązania problemu wysokiego bezrobocia i ochrony spójności społecznej.
 • Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem opartym na konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce. Poprzez reformy strukturalne stworzymy zdrowe, konkurencyjne struktury gospodarcze, które przyciągną prywatnych inwestorów, doprowadzą do rozwoju i zwiększenia zatrudnienia.
 • Odrzucamy dalsze zadłużanie, ponieważ zaszkodzi to wszystkim. Zobowiązujemy się wdrażać już uzgodnione na szczeblu europejskim wszystkie działania, które poprawią zarządzanie gospodarką, zmniejszą zadłużenie i wzmocnią nasze gospodarki.

     Rozwiązaniem są mądre inwestycje

Inwestycje publiczne powinny w pierwszej kolejności skupiać się na obszarach prowadzących do rozwoju, takich jak edukacja, badania i innowacje. Aby tego dokonać, sektor publiczny powinien ułatwiać współpracę z sektorem prywatnym. Stworzenie światowej, konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na wiedzy jest jednym z największych wyzwań dla Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Wiedza jest kluczowa dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Dlatego musimy stworzyć najlepsze możliwe warunki do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, bez pomijania kogokolwiek. Badania i innowacje, w szczególności uczelnie wyższe i centra doskonalenia, są kluczowymi elementami w tym zakresie. Edukacja wysokiej jakości, jak również zwiększona mobilność studentów i badaczy, są kluczowe dla poprawy konkurencyjności gospodarki europejskiej. Publiczne finansowanie projektów badawczo-rozwojowych pociągnie za sobą prywatne inwestycje w badania, innowację i infrastrukturę oraz uczyni z Europy globalny ośrodek najlepszych badaczy na świecie. Aby Europa mogła skorzystać ze zwiększonych inwestycji w badania i rozwój, musimy zadbać o to, aby nowe pomysły były przekształcane w realne produkty i usługi na rynku.

 • Wspieramy inicjatywy na szczeblu europejskim, które są wymierzone w przywrócenie dobrej kondycji naszej gospodarki poprzez zwiększenie ukierunkowanych inwestycji, tworzenie sieci unijnych w obszarze energii, transportu i ICT (teleinformatyki), w szczególności poprzez partnerstwa PPP (publiczno-prywatne).
 • Musimy pilnie usprawnić rolę EBI (Europejski Bank Inwestycyjny) w celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do kapitału, szczególnie dla naszych średnich i małych przedsiębiorstw (MŚP).

Działania na rzecz stworzenia silnego euro

Euro jest czymś więcej niż tylko walutą. To udany, jednoczący projekt, niezbędny dla przyszłości Europy. Euro nie tylko wzmacnia gospodarkę i poprawia konkurencyjność na szczeblu międzynarodowym, lecz także tworzy stabilizację polityczną poprzez ułatwianie wewnętrznej spójności i wspólnej polityki w kontaktach ze światem zewnętrznym.  Dlatego euro jest czymś więcej niż tylko walutą. Kryzys pokazał nam, że potrzebujemy głębokich reform gospodarczych na szczeblu krajowym oraz równoczesnej zmiany sposobu zarządzania na szczeblu europejskim.

 • Potrzebujemy silnego zarządzania, aby chronić stabilność Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).
 • Euro, jako nasza wspólna waluta, jest oparte na zasadzie stabilności cen dla zapewnienia jednolitego rynku z wiarygodną walutą i pomaga wyciągnąć maksymalne korzyści z bycia największą gospodarką na świecie.
 • Unia walutowa potrzebuje zasad budżetowych i fiskalnych, których należy przestrzegać. Komisja Europejska w pełni wykorzysta swoją władzę, aby upewnić się, że państwa UE przeprowadzą reformy oraz będą szanowały już uzgodnione zasady w celu zmniejszenia zadłużenia i deficytów. Komisja potrzebuje skutecznych narzędzi zapewniających zachowanie zgodności przez te państwa członkowskie, które nie wypełniają unijnych zobowiązań w zakresie zarządzania gospodarką.
 • Unia walutowa potrzebuje także narzędzi i środków, aby ustabilizować gospodarkę. Unia Bankowa jest tutaj ważnym krokiem. Dalsza koordynacja polityki fiskalnej i budżetowej powinna również być brana pod uwagę.

Należy usprawnić wdrażanie tych sankcji. To jeden z kluczowych wniosków wyciągniętych z kryzysu.

Członkostwo w unii gospodarczej i walutowej niesie za sobą wiele korzyści dla państw, lecz musi ono iść w parze z odpowiedzialnością i solidarnością. Tak długo, jak każdy kraj będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, wszyscy mogą odnieść korzyści. Musimy przywrócić ogólne zaufanie do strefy euro oraz w szczególności w niektórych państwach członkowskich. Dlatego musimy zachować spójność Unii. Wszyscy korzystamy ze wspólnej waluty i jednolitego rynku. Musimy wzajemnie się wspierać szczególnie w trudnych czasach oraz pomagać krajom doświadczającym trudności; te państwa muszą z kolei przeprowadzić reformy w celu uniknięcia kolejnego kryzysu. Doceniamy wielki wysiłek i poświęcenie osób, firm i rządów podjęte od początku kryzysu. UE musi wspierać ich wysiłki na rzecz zmodernizowania gospodarek i stworzenia nowych miejsc pracy.

Rozwój ekonomiczny i decyzje podejmowane w strefie euro mają fundamentalny wpływ na kraje UE, nawet na te, w których euro nie jest obowiązującą walutą.

 • Zachęcamy wszystkie państwa członkowskie UE, aby usprawniły swoją koordynację zasad gospodarczych, ponieważ chcemy uniknąć napięć na jednolitym rynku. Usprawnienie zarządzania gospodarką pomoże w przygotowaniu krajów spoza strefy euro do dołączenia do niej w przyszłości.
 • Długoterminowym celem politycznym EPL jest połączenie UE i strefy euro. Wszyscy członkowie UE, którzy spełniają kryteria dołączenia do strefy euro, muszą otrzymać szansę na dołączenie do niej i osiąganie korzyści ze wspólnej waluty.

Zdrowe banki dla napędzania inwestycji

Kryzys pokazał, że podejmowanie nieodpowiedzialnego ryzyka może zagrozić stabilności całej gospodarki. Banki powinny uczestniczyć w procesie zrównoważonego rozwoju. Podejmowanie niepotrzebnego ryzyka w celu osiągnięcia krótkoterminowych korzyści przez pojedyncze osoby oraz akcjonariuszy, jak również potencjalne nadużycia, muszą być prawnie kontrolowane. Nadmierne premie są nie do przyjęcia. Państwa członkowskie powinny bezzwłocznie wprowadzić nowe zasady dotyczące premii dla bankierów. Sektor finansowy jest kluczowy do napędzania inwestycji w gospodarce realnej, stymulując przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy. Odzyskanie zaufania obywateli w sektorze finansowym jest niezbędne dla funkcjonowania naszych gospodarek. Banki muszą położyć nacisk głównie na swoją pierwotną funkcję, którą jest służenie gospodarce realnej, stymulując przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy.

Utworzenie unii bankowej jest niezbędne dla przetrwania i dobrobytu strefy euro. Musimy upewnić się, że błędne koło powiązania między długiem krajowym a długiem banku zostanie wreszcie przerwane. Zdrowa Unia Bankowa jest niezbędna, aby to osiągnąć. Unia Bankowa ma kluczowe znaczenie w celu zapewnienia stabilnego sektora bankowego w UE. Obejmuje to wdrożenie jednolitych przepisów bankowych (single rule book), tj. zasad kapitałowych, ram ożywienia i naprawy, zasady dotyczącej narodowych systemów gwarantowania depozytów, wspólnego i skutecznego mechanizmu nadzoru oraz jednolitego mechanizmu naprawy systemów bankowych. Popieramy wspólny bankowy system nadzorujący EBC dla wszystkich głównych działających systemów bankowych i międzynarodowych. W przypadku mniejszych banków pełny system nadzorujący nie jest konieczny. To klucz do stworzenia lepszego systemu bankowego w Europie. Na szczeblu globalnym my Europejczycy musimy współpracować na rzecz stworzenia ram regulacyjnych dla rynków finansowych w celu upewnienia się, że nie wystąpią żadne nadzorujące „czarne dziury”, które zagroziłyby ponownie światowej gospodarce.

Stworzenie Agendy Cyfrowej na rzecz rozwoju i zatrudnienia

Europejska Agenda cyfrowa 2020 przyjęła szereg celów, dotyczących: rozwoju i zwiększania dostępu do Internetu szerokopasmowego, e-handlu, włączenia cyfrowego, transgranicznych usług publicznych, e-learningu oraz badania i rozwoju. EPL jest i nadal będzie na czele rozwoju Agendy cyfrowej, a dokładniej EPL zobowiązuje się promować inwestycje we wdrożenie sieci szerokopasmowych nowej generacji oraz czerpać korzyści z nowych usług mobilnych poprzez dalsze zwiększanie efektywności przydziału częstotliwości komórkowych. Należy zagwarantować stabilne i przewidywalne środowisko regulacyjne.

EPL jest również przywiązana do wysiłków w zakresie badań i rozwoju w ICT, tworzenia najlepszego możliwego środowiska dla wprowadzania nowości technologicznych, które mogą pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność Europy, takich jak np. przetwarzanie w chmurze. Należy ustanowić ramy biznesowe, aby przywrócić Europie kompetencje względem rozwoju i produkcji w dziedzinie technologii informatycznych i bezpieczeństwa i w ten sposób zmniejszyć zależność Europy w tym zakresie od krajów trzecich. W tym zakresie EPL wierzy, że strategia Europy w sprawie chmury obliczeniowej jest kluczowa dla realizacji jednolitego rynku cyfrowego. Chmura obliczeniowa będzie miała także duży wpływ na konkurencyjność Europy w świetle realizacji jednolitego rynku.

Wzmacnianie bazy przemysłowej i konkurencyjności Europy

Silna, dynamiczna i innowacyjna baza przemysłowa jest niezbędna dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Gospodarka realna, nasze MŚP oraz innowacyjny i kreatywny sektor gospodarczy są kluczowym elementem odbudowania naszej gospodarki. EPL popiera cel polegający na pobudzeniu udziału przemysłu w unijnym PKB do 20% do roku 2020 w celu uczynienia z Europy atrakcyjnego miejsca do produkcji i inwestycji. Przemysł oznacza produkcję, a produkcja tworzy trwałe miejsca pracy. Jeśli przemysł ma mieć stabilną przyszłość w Europie, musi zachować i rozwijać swoje zdolności do innowacji. Aby tego dokonać, UE i jej państwa członkowskie muszą podejść poważnie do realizacji celu wydatków na badania na poziomie 3% PKB.

EPL ponawia swoje zobowiązanie do ustanowienia wspólnej polityki przemysłowej opartej na realnej konwergencji norm ekonomicznych i społecznych. Filarem każdej wspólnej polityki przemysłowej są badania i innowacje. Zachęcamy do rozpisania europejskich przetargów na opracowanie nowych, innowacyjnych technologii i do ustanowienia wspólnych programów badawczych między najlepszymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi.

Nowa Polityka Energetyczna i Klimatyczna na rzecz stworzenia konkurencyjnej i ekologicznej gospodarki Europy

Celem naszej polityki energetycznej jest ochrona dostaw energii do Europy po przystępnych cenach oraz w sposób przyjazny dla środowiska. Szybko rosnące światowe zapotrzebowanie na energię, rosnąca przepaść cen energii między Europą a USA, a także wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi niosą za sobą konieczność zerwania naszej zależności od paliw kopalnianych i stworzenia europejskim firmom możliwości rozwoju nowych technologii, które mogą zapewnić nowe miejsca pracy, zmniejszyć naszą zależność od importu energii oraz pomóc w dalszym rozwoju wiarygodnej polityki europejskiej wymierzonej w radzenie sobie ze zmianą klimatu. W tym kontekście EPL chce, aby Unia Europejska stanęła na czele technologii bezwęglowych i niskowęglowych, jak również sektora czystych technologii.

Chcielibyśmy także ustanowić wspólną politykę energetyczną, tworząc prawdziwie europejski system energii elektrycznej poprzez konwergencję sieci transportowych oraz stworzenie skoordynowanych rynków zdolności wytwórczych na poziomie europejskim w celu dzielenia kosztów, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, unikania awarii zasilania w godzinach szczytu, zwłaszcza w okresie zimowym oraz generować inwestycje w odnawialne źródła energii.

Jesteśmy przekonani, że odważny i szybki krok w kierunku najnowocześniejszych i najskuteczniejszych zrównoważonych technologii nie tylko zapewni korzyść dla klimatu oraz podwaliny pod globalne rozwiązanie problemu zmian klimatycznych, lecz będzie również korzystny dla gospodarki, ponieważ zmniejszy naszą zależność od importu paliw kopalnych. To ważna inwestycja, która będzie korzystna dla wszystkich naszych obywateli oraz przyszłych pokoleń. Unia Europejska musi pozostać światowym liderem w tym obszarze. Ponadto Europa musi zaangażować wszystkich odpowiednich partnerów międzynarodowych do współpracy w przyjęciu rzeczywistych zobowiązań w zakresie globalnych zmian klimatycznych, co jest niezbędnym warunkiem do podjęcia walki ze zmianami klimatycznymi.

W obszarach polityki, które zapewnią bezsprzeczną wartość dodaną w zakresie pewności inwestycyjnej oraz oszczędności, należy zaproponować wiążące, a jednocześnie realistyczne cele na szczeblu UE na rok 2030. Powinniśmy stworzyć bardziej zintegrowany i oszczędny mechanizm UE dla wspierania technologii energii odnawialnych, które wciąż nie są konkurencyjne. Polityka klimatyczna i energetyczna Europy musi również chronić sektory przemysłowe, które muszą mierzyć się z bardzo silną międzynarodową konkurencją.

Przywrócenie gospodarki UE na właściwy tor rozwoju będzie możliwe jedynie wówczas, jeśli ceny energii będą konkurencyjne, a dostawy niezachwiane i bezpieczne. W dzisiejszych czasach ceny energii w Europie są znacznie wyższe niż w USA oraz u pozostałych konkurentów międzynarodowych, co jest bardzo niekorzystne dla konkurencyjności przemysłu UE i stanowi coraz większy problem dla MŚP i gospodarstw prywatnych. W tym zakresie EPL opowiada się w pełni za dywersyfikacją naszych zasobów energetycznych oraz stworzeniem wewnętrznego rynku energetycznego, ponieważ prawdziwa konkurencja zmniejszy ceny energii. Żaden obszar ani kraj członkowski nie może zostać odizolowany od sieci europejskich po 2015 r.

Zależność energetyczna Europy jest jednym z największych wyzwań dla konkurencyjności naszych gospodarek. Potrzebujemy wspólnego podejścia i wsparcia publicznego w celu zmniejszenia tej zależności, jak również jasnego wspólnego podejścia w zakresie utrzymania i wykorzystywania zasobów energetycznych w Unii Europejskiej, a także zmniejszania zużycia energii i inwestowania w badania dotyczące technologii niskowęglowych i energii odnawialnej. Potrzebne są znaczące inwestycje w nowe i inteligentne infrastruktury energetyczne w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw energii po przystępnych cenach. Takie inwestycje są niezbędne dla zwiększenia zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu oraz pomogą zwiększyć konkurencyjność.

Zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od obowiązku podatkowego lub jego unikania

Oszustwa podatkowe, uchylanie się od obowiązku podatkowego oraz unikanie płacenia podatków podważają zaufanie obywateli do administracji publicznej. Takie praktyki są nieetyczne i niesprawiedliwe w stosunku do tych, którzy ciężko pracują i odprowadzają należny podatek, aby społeczeństwo mogło funkcjonować prawidłowo, ponieważ odbiera dużą ilość zasobów przeznaczonych na edukację, zdrowie publiczne i świadczenia społeczne.  Zakłóca to równe szanse, tworzy niekonkurencyjne otoczenie dla firm i podważa wysiłki krajów dążących do przywrócenia stabilności finansów publicznych. Zwalczanie uchylania się od obowiązku podatkowego, zajęcie się problemem tajemnicy bankowej oraz zwalczanie prania pieniędzy są kluczowymi elementami funkcjonowania demokracji.

Oszustwa podatkowe, uchylanie się od obowiązku podatkowego oraz unikanie płacenia podatków są w dużej mierze problemem transgranicznym. Dlatego wymagane jest międzynarodowe rozwiązanie. Będziemy walczyć na rzecz stworzenia wspólnej definicji rajów podatkowych UE oraz podejmowania zdecydowanych działań wymierzonych przeciwko nim. Musimy również podejmować inne, nowe działania, takie jak usprawnianie metod używanych do identyfikacji podatników zaangażowanych w uchylanie się od obowiązku podatkowego podczas transgranicznych operacji, wzmacnianie zasad dotyczących wzajemnej pomocy i usprawnianie koordynacji systemów podatkowych w UE. Środki te powinny także objąć ustanowienie wspólnej, skonsolidowanej stawki podatku dla przedsiębiorstw. UE powinna również opowiadać się za wyższymi standardami przejrzystości na forum międzynarodowym, takim jak G20. Istniejące umowy dwustronne pomiędzy jakimkolwiek krajem UE a państwami trzecimi lub zamorskimi jurysdykcjami będą obowiązywać wszystkie państwa UE w równym stopniu w celu zapewnienia równych szans.

Reforma jednolitego rynku na rzecz stworzenia prawdziwego motoru napędowego dla rozwoju

Zapewnienie swobodnego przepływu osób, kapitału, towarów i usług w Unii Europejskiej jest kluczową polityką dla stymulacji wzrostu gospodarczego bez dalszego zwiększania długu publicznego. Nie możemy zwlekać z podjęciem działań, zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i europejskim w celu usunięcia pozostałych barier, które hamują dostęp do rynku i konkurencję, a jednocześnie działać z poszanowaniem najważniejszych standardów rynku pracy i praw socjalnych.  Dlatego jest niezmiernie ważne, aby zapewnić wdrażanie praw jednolitego rynku oraz ich prawidłowe egzekwowanie przez państwa członkowskie tak, aby obywatele i firmy mogły czerpać realne korzyści z jednolitego rynku. Reforma jednolitego rynku UE jest najlepszym sposobem na to, aby Europa zwiększyła poziom konkurencyjności, zaczęła się ponownie rozwijać i tworzyć dużą liczbę miejsc pracy. Wdrożenie dyrektywy usługowej jest priorytetem, który należy pilnie zrealizować.

Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego jest kluczowe, ponieważ może on stać się czynnikiem napędzającym konkurencyjność i wzrost gospodarczy, zapewniając zatrudnienie wysoko wykwalifikowanym pracownikom i jednocześnie dostarczając klientom szeroki wybór towarów po konkurencyjnych cenach. Znosząc przeszkody dla firm i przedsiębiorców europejskich, gospodarka cyfrowa będzie mogła stanowić bodziec dla zatrudnienia i osiągnięcia konkurencyjnego rynku jednolitego. Usprawnienie infrastruktury cyfrowej poprzez łączenie agendy cyfrowej z rozwojem e-gospodarki i nowymi usługami, takimi jak e-zdrowie, e-handel, e-bankowość i e-nauka jest kluczowe dla otwarcia jednolitego rynku.

Gospodarka cyfrowa stała się rzeczywistością i oferuje wiele korzyści dla obywateli w całej Europie. Zrównoważone i strategiczne inwestycje w kluczowe technologie wspomagające są siłą napędową dla technologicznej i gospodarczej konkurencyjności w Europie. Technologie te umożliwiają rozwój towarów i usług, które w przyszłości mogą stać się częścią życia codziennego. Chcemy wspierać te technologie poprzez zapewnienie możliwości finansowania po to, aby Europa stała się atrakcyjnym środowiskiem biznesowym dla tych branż przemysłu oraz by zapewnić bodziec dla współpracy między instytucjami badawczymi, przemysłem oraz MŚP.

Poprzez rozwój prawdziwie transeuropejskiej sieci transportowej możemy ułatwić przemieszczanie się osób i towarów. UE powinna podjąć kroki na rzecz usunięcia wąskich gardeł, szczególnie w formie barier administracyjnych i technologicznych, w celu stworzenia współczesnej, skutecznej i zrównoważonej europejskiej infrastruktury transportowej.

Wzmacnianie MŚP

MŚP stanowią trzon gospodarki europejskiej i odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu naszych wysiłków na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy. Wszystkie wysiłki powinny nadal koncentrować się na przywróceniu płynności gospodarce i ułatwieniu finansowania inwestycji, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Przypominamy, że wszystkie państwa członkowskie UE muszą szanować uzgodnioną główną zasadę Ustawy o małych i średnich przedsiębiorstwach, która stanowi, że założenie nowej firmy w UE powinno zająć jedynie trzy dni. Należy uprościć zasady i zmniejszyć biurokrację, a MŚP powinny otrzymać realną możliwość rozwoju poprzez swobodną komercjalizację swoich produktów i usług na jednolitym rynku unijnym oraz poza nim. Dlatego zachęcamy do ukończenia projektu wspólnego europejskiego prawa sprzedaży, które mogłoby przynieść znaczące korzyści konsumentom poprzez zachęcanie do większej ilości sprzedaży transgranicznej, szczególnie przez MŚP.

Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla MŚP, umożliwiając im pełną realizację potencjału. Odpowiedni dostęp do rynku oraz prawa własności intelektualnej po przystępnej cenie zarówno dla MŚP, jak i większych firm zwiększy motywację do przeprowadzania zyskownych innowacji. Musimy zadbać o to, by UE pozostała podatkowo konkurencyjna dla przedsiębiorców i innowatorów. Będziemy walczyć o bardziej dostępne finansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz o lepszy dostęp do rynku dla MŚP za pośrednictwem przetargów organizowanych w sposób ułatwiający innowację. Poprzez reformę sektora bankowego w Europie chcemy zadbać o to, by rentowne MŚP w Europie miały dostęp do przystępnych kredytów, niezależnie od kraju ich założenia. EBC i EBI muszą odgrywać aktywna rolę i podejmować kroki w celu ułatwienia dostępu do kredytów dla firm, szczególnie MŚP, na rozsądnych warunkach. Większość MŚP to firmy rodzinne i Ustawa o małych i średnich przedsiębiorstwach kładzie na nie szczególny nacisk. Należy w równym stopniu zapewniać wsparcie firmom rodzinnym, co nowym, wchodzącym na rynek.

Zapewnienie wysokiego stopnia ochrony konsumentów

Konsumenci są w centrum jednolitego rynku i muszą być w stanie korzystać ze swoich praw oraz mieć możliwość swobodnego podejmowania decyzji. Należy wzmocnić ochronę konsumentów, szczególnie w kontekście rozwoju rynku cyfrowego, biorąc pod uwagę kwestie o szerszym zasięgu, takie jak ochrona danych osobowych, reklama internetowa czy nieuczciwe praktyki handlowe. W celu zapewnienia skutecznego i wydajnego egzekwowania tych praw konsumenci muszą uzyskać dostęp do mechanizmów naprawczych.

Inwestycje w obszary europejskie: europejska solidarność na rzecz zwiększenia rozwoju i konkurencyjności

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna zapewnia wszystkim państwom członkowskim, jak również władzom regionalnym i lokalnym (wliczając w to miasta) możliwość jak najlepszego wykorzystania możliwości inwestycyjnych wedle ich własnych potrzeb w celu usprawnienia swojej konkurencyjności. Polityka spójności jest również narzędziem wdrażania wspólnych celów strategii Europa 2020. Zreformowana polityka spójności, skupiona na innowacji, MŚP, odnawialnych źródłach energii i wydajności energetycznej pozwala na poczynienie strategicznych inwestycji publicznych we wszystkich państwach członkowskich. Z tego powodu jest ona nie tylko narzędziem, które promuje solidarność, lecz również usprawnia konkurencyjność, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne oraz stymuluje zatrudnienie i rozwój w całej Europie. Wydajność i produktywność muszą być kluczowymi czynnikami napędzającymi politykę spójności. Każde euro wydane z budżetu UE musi zapewnić wartość dodaną dla wspieranych projektów i społeczności, w których środki są wydawane. Finansowanie UE powinno zostać wykorzystane, aby zapewnić najlepszy możliwy wpływ na poprawę konkurencyjności i tworzenie stanowisk pracy w Europie.

Wyzwania demograficzne oraz harmonizacja pracy i życia rodzinnego

Zwiększona długość życia stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości. Zmiany te wpłyną na systemy emerytalne i systemy opieki zdrowotnej, gospodarkę mieszkaniową, opiekę nad osobami starszymi, bezpieczeństwo, mobilność, planowanie przestrzenne, transport i turystykę. Osoby starsze będą musiały zostać zaangażowane w tworzenie i wdrażanie zasad przyjętych dla radzenia sobie z tymi zmianami, aby przeciwdziałać możliwej dyskryminacji, nadużyciom lub ubóstwu.

Istnieje wiele społecznych i gospodarczych następstw zwiększonej długości życia. Wpływ na systemy ubezpieczeń społecznych jest kluczowy. Musimy je chronić w imię poszanowania i solidarności międzypokoleniowej. W zakresie polityki zdrowotnej musimy stworzyć strategię skupioną wokół koncepcji „godnego starzenia się”, które promuje ustawiczny, zdrowszy styl życia.

Silne związki rodzinne także stanowią warunek dla pozytywnego rozwoju demograficznego. EPL wie, że rodziny nie da się zastąpić i stanowi ona kluczową instytucję, w której miłość, wyrozumiałość, empatia i solidarność ludzka są cenionymi i wpajanymi cechami, tym samym jednocząc różne pokolenia. Doceniając znaczenie rodziny w wychowywaniu dzieci, EPL uznaje, że polityka prorodzinna powinna również skupiać się na narzędziach, które mają sprawdzony, pozytywny wpływ na trendy demograficzne, takie jak wsparcie dla rodziny w pierwszych latach po narodzinach dzieci. EPL potwierdza swoje wsparcie dla promowania prawa człowieka do edukacji i swobody rodziców w zakresie dokonywania wyborów edukacyjnych.

Błękitny wzrost: polityka morska jako źródło wzrostu gospodarczego i dobrobytu

Morze jest źródłem dobrobytu i możliwości wzrostu dla całej Europy. To dlatego „Zintegrowana polityka morska” UE musi dążyć do zapewnienia bardziej spójnego podejścia do spraw morskich przy zwiększonej koordynacji między różnymi obszarami polityki, które obejmują rozwój, środowisko, żeglugę, rybołówstwo, strefy morskie, szelf kontynentalny, wyłączne strefy ekonomiczne i strefy połowów. W tych obszarach polityki istnieją sektory gospodarki morskiej o wysokim potencjale wzrostu, na których UE powinna skoncentrować swoją uwagę. Obejmuje to tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak turystyka morska i hodowla ryb oraz wykorzystanie energii morskiej, a także nowe pojawiające się sektory gospodarki, takie jak na przykład odnawialne źródła energii, akwakultura i biotechnologia morska.

Ochrona żywności i bezpieczeństwo w zakresie dostaw wody

Każdego roku na świecie przybywa 80 milionów osób. Uważa się, że do 2025 r. liczba ludności na świecie wyniesie 8 miliardów. To niesie za sobą jeszcze większe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa żywieniowego, szczególnie w rozwijających się częściach świata. Dlatego Europa potrzebuje silnego, wydajnego i zrównoważonego sektora rolniczego. W celu zapewnienia przyszłości rolnictwa europejskiego potrzebujemy wyważonej i zrównoważonej polityki rolnej, która uwzględnia różne techniki rolne, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników oraz rosnącego popytu na produkty lokalne, sezonowe i organiczne. Musimy również rozwijać usługi na obszarach wiejskich w celu uniknięcia wyludniania się wsi zwłaszcza na skutek wyjazdów młodych ludzi. Europa musi również wspierać specjalistów w zakresie rybołówstwa i akwakultury za pomocą wspólnej polityki dla promowania zrównoważonej i konkurencyjnej hodowli ryb. Jeśli chcemy sprostać wyzwaniom globalizacji przy równoczesnej ochronie obywateli europejskich, musimy: a) zagwarantować produkcję wysokiej jakości produktów w UE, biorąc pod uwagę potrzeby rolników i konsumentów; b) zapewnić konkurencyjność na szczeblu lokalnym/regionalnym, europejskim i globalnym; c) przyczynić się do zapewnienia globalnej równowagi żywieniowej, tym samym przyczyniając się do zapewnienia światowych zapasów wody, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu. Aby osiągnąć te cele, konieczne jest zapewnienie, żeby młodzi ludzie mieli szansę na znalezienie pracy w rybołówstwie i rolnictwie w celu wspierania dynamicznego, innowacyjnego i konkurencyjnego europejskiego sektora rolnictwa i rybołówstwa.

Bezpieczeństwo dostaw wody jest jednym z głównych wyzwań globalnych XXI wieku. W ciągu następnej dekady napięcia i konflikty związane z dostępem do wody będą prawdopodobnie częstsze, co mogłoby zagrozić stabilizacji i bezpieczeństwu w wielu częściach świata. Zmiany demograficzne i klimatyczne jeszcze bardziej skomplikują tę sytuację. Musimy pracować ciężej i szybciej w celu ułatwiania partnerstwa, promowania współpracy w zakresie wspólnych źródeł wody oraz oferowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem wody.

Utrzymujące się bezpieczeństwo wody

Obywatele UE są coraz bardziej wymagający oraz zaniepokojeni jakością, bezpieczeństwem i pochodzeniem swojej żywności. EPL przywiązuje szczególną uwagę do identyfikowalności pochodzenia produktów żywnościowych, nakładając na producentów obowiązek zapewniania informacji tak, aby konsumenci mogli sami zdecydować, czy dokonywać zakupu produktu. Informacje i edukacja są niezbędne, aby nasi klienci mogli podejmować przemyślane decyzje. Podkreślamy, że obywatele UE mają prawo do: wysokiej jakości żywności, szczególnie w zakresie higieny i bezpieczeństwa; przejrzystości i identyfikowalności elementów łańcucha pokarmowego; jasnych, dokładnych i bogatych w informacje etykiet; tradycyjnych i regionalnych specjałów i dań.

Edukacja

EPL przywiązuje dużą wagę do roli wysokiej jakości edukacji dbając o to, aby UE osiągnęła swój cel zostania najbardziej konkurencyjnym, dynamicznym społeczeństwem opartym na wiedzy na świecie. Europa musi skoncentrować się na cyfrowym analfabetyzmie i budowaniu silniejszych powiązań między edukacją, nowymi technologiami i innowacjami. EPL stale podkreśla znaczenie programów kształcenia ustawicznego oraz działań wspieranych przez UE na rzecz zapewnienia osobom w każdym wieku sprawiedliwego dostępu do wysokiej jakości edukacji. UE musi kontrolować aktualne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, aby zapewnić młodzieży możliwości podjęcia zatrudnienia. Nowe technologie, takie jak edukacja online oraz stworzenie ram dla uznawania stopni naukowych uzyskiwanych na uczelniach cyfrowych mogą okazać się odpowiedzią na ten problem. EPL podkreśla znaczenie nowych wieloletnich programów na lata 2013-2020 w odniesieniu do edukacji, młodzieży i obywatelstwa. Działania i kroki podjęte w tych programach powinny zaspokajać potrzeby obywateli europejskich oraz powinny być oparte na odpowiednich i wydajnych ramach budżetowych.

EPL uważa, że mniejszości narodowe potrzebują gwarancji prawnych, aby zachować i chronić swój język, kulturę i tożsamość. Unia Europejska powinna opracować ramy prawne w celu ochrony osób i wspólnot należących do mniejszości narodowych. Ponadto UE powinna zachęcać do dzielenia się najlepszymi praktykami przez państwa członkowskie.

Zapewnienie młodym ludziom przyszłości

Młodzi Europejczycy są dla EPL bardzo ważni — tak samo jak projekt europejski jest ważny dla młodych Europejczyków. Wierzymy w zdolności młodych Europejczyków do tworzenia, rozwoju i wzbogacania się. Najlepiej wykształcone pokolenie na świecie zasługuje na więcej i może więcej osiągnąć. Młodzi Europejczycy mogą wzmocnić naszą Unię dzięki ciężkiej pracy, poświęceniu i odpowiedzialności.

Jesteśmy siłą polityczną, która zaprosiła młodych ludzi do udziału w procesie decyzyjnym. Dlatego też jesteśmy otwarci na propozycje młodych Europejczyków z całej Europy:

 • Aby stworzyć kompletny wewnętrzny rynek edukacji wyższej poprzez uzyskanie — całkowitego uznawania kwalifikacji w całej Europie; europejskiej struktury standardów edukacyjnych; szerszej współpracy w badaniach i zwiększonej mobilności studentów i wykładowców poza istniejącymi programami mobilności; automatycznego uznawania stopni naukowych we wszystkich krajach członkowskich UE, uniwersalnego dyplomu ukończenia w UE, który umożliwiłby pełną swobodę podróżowania studentów w UE.
 • Aby wprowadzić edukację UE w szkołach w całej Europie w celu przygotowania kolejnego pokolenia na przyszłe wyzwania oraz wychowania w duchu europejskiej koncepcji trwałego rozwoju.
 • Aby zorganizować doroczny tydzień Targów Pracy UE w instytucjach wyższej edukacji w całej UE.
 • Aby stworzyć finansowaną ze środków UE sieć dla młodych przedsiębiorców w celu ułatwienia wymiany doświadczeń, pomysłów oraz promowania wspólnych międzynarodowych projektów i inwestycji.
 • Aby ukierunkować Badania i Rozwój oraz inwestycje związane z innowacjyjnym ożywieniem gospodarki i tworzeniem miejsc pracy.
 • Aby ujednolicić procedury zakładania działalności gospodarczej we wszystkich państwach członkowskich UE.
 • Aby stworzyć oficjalną sieć UE do współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz dużymi firmami i instytucjami edukacyjnymi.
 • Aby wspomagać pełne wprowadzenie Punktów Pierwszego Kontaktu dla start-upów, wprowadzonych przez Komisję Europejską, oraz bardziej rozwinąć serwis internetowy z ofertami pracy EURES.

Zjednoczeni możemy zadbać o to, aby młodzi ludzie patrzyli w przyszłość z optymizmem, nadzieją i odwagą.

Wolontariat

Wolontariat jest ważnym narzędziem wychowania społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia solidarności – jednej z podstawowych wartości UE – jak również zasadniczym elementem wspierania programów rozwoju społeczności. Odgrywa on kluczową rolę w poprawie spójności społecznej, kształtując społeczeństwo i nowe kompetencje oraz umiejętności w ludziach.

Transgraniczna praca ochotnicza szczególnie zapewnia młodym obywatelom UE możliwość wzbogacenia kulturowego. EPL popiera większe finansowanie przez UE podejmowania wolontariatu, podkreślając jej społeczny wymiar jako wyraz obywatelstwa europejskiego, a także korzyści w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i działalności humanitarnej.
BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI EUROPEJSKICH

Bezpieczeństwo obywateli w Europie jest dla nas kluczowe.  Zapewniając swobodne przemieszczanie się osób w Unii Europejskiej musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć przestępstw, takich jak ataki terrorystyczne, cyberataki, przestępstwa zorganizowane, defraudacja czy korupcja. Musimy zwalczać przestępstwa, jak również ich przyczyny. Musimy zwalczać nowe zagrożenia przestępcze, które pojawiły się w takich obszarach jak własność intelektualna, prywatność osób i nienaruszalność osobista.

Otwarte granice, emigracja i integracja

Strefa Schengen, z której rocznie korzysta 650 milionów podróżujących, jest jednym z największych osiągnięć UE. Jednakże jest to jeszcze nieukończony proces. Zarządzanie umowami z Schengen musi położyć większy nacisk na sankcjonowanie odpowiedzialności politycznej od opóźniających się w tym zakresie państw członkowskich, a zasoby Frontex powinny zostać wzmocnione. Wewnętrzna mobilność wykwalifikowanych pracowników może przyczynić się do zwalczania problemów z niewystarczającą liczbą zatrudnionych w wielu państwach członkowskich. Oprócz zniesienia wewnętrznych granic państwa, strefy Schengen zacieśniły również kontrole na wspólnych granicach zewnętrznych, aby zagwarantować bezpieczeństwo osobom żyjącym i podróżującym na terenie Unii. Państwa członkowskie UE muszą ściśle współpracować w zakresie zarządzania granicami, aby utrzymać bezpieczeństwo wewnętrzne. Na granicach zewnętrznych może wystąpić nieregularna emigracja, handel żywym towarem, obrót nielegalną bronią i narkotykami, jak również międzynarodowy terroryzm. Należy wzmocnić Frontex. UE musi również skutecznie współpracować z organami innych krajów zapewniającymi bezpieczeństwo na granicach w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się przestępstw. EPL podkreśla znaczenie rozwiązania podstawowych przyczyn ruchów migracyjnych poprzez wzmocnienie współpracy z krajami pochodzenia emigrantów i krajami tranzytowymi, w tym poprzez odpowiednie wsparcie UE dla ich rozwoju i skuteczną politykę repatriacyjną. Równocześnie ofiary politycznych i religijnych prześladowań muszą mieć zapewnioną realną ochronę.

EPL uważa, że w kontaktach z nielegalnymi imigrantami musimy:

 • Uzależnić pomoc finansową dla państw trzecich od ich postępów w zwalczaniu nielegalnej migracji i współpracy w takich kwestiach jak azyl, readmisje i powroty.
 • Wspierać dodatkową współpracę i synergię ze służbami Straży Przybrzeżnej.

EPL wspiera wspólną politykę emigracyjną, która odzwierciedla również zapotrzebowanie na rynkach pracy. Niektóre państwa członkowskie borykają się z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej, której nie da się całkowicie uzupełnić w obrębie Unii Europejskiej. Nawet w niektórych państwach członkowskich z większym bezrobociem występują braki wykwalifikowanej siły roboczej.

 • UE musi zachować konkurencyjność na globalnym rynku pracy i dlatego potrzebujemy większej liczby wykwalifikowanych osób w UE.
 • Musimy usprawnić współpracę między rządami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym.
 • Musimy stworzyć metodę uznawania dyplomów i certyfikatów zawodowych emigrantów spoza UE.
 • Należy stworzyć i wzmocnić zasady integracji emigrantów z naszymi społecznościami. Integracja jest procesem dwustronnym, obejmującym prawa i obowiązki.

Europejski system azylowy

Należy szanować i chronić prawo do szukania azylu przez osoby uciekające ze swoich krajów pochodzenia w obawie przed prześladowaniami. Europa z jej stabilnością polityczną i gospodarczą ma obowiązek okazania solidarności i zapewnienia bezpieczeństwa ludziom w potrzebie. Należy to przeprowadzić w warunkach, które są sprawiedliwe, humanitarne i zgodne z zasadą praworządności. Wspólny europejski system azylowy oraz założenie Europejskiego urzędu wsparcia azylowego zapewniają standardy dla przyznania azylu, minimalne standardy dla warunków odbioru osób poszukujących azylu oraz założenie systemu Eurodac w celu umożliwienia porównywania odcisków palców we wszystkich państwach członkowskich. To fundament wspólnej odpowiedzialności i solidarności między państwami członkowskimi w tym obszarze. Teraz należy podjąć działania dla jego pełnego wdrożenia:

 • Podkreślamy nasze niezachwiane przywiązanie do Karty Praw Podstawowych oraz zobowiązań narzuconych przez prawo międzynarodowe, wliczając w to Konwencję Genewską. Ponieważ państwa członkowskie bliżej współpracują w celu wdrożenia wspólnego systemu azylowego, muszą rozwijać się możliwości prawne dla osób chcących wyemigrować do Europy.
 • Musimy usprawnić wdrażanie wspólnego systemu azylowego oraz praktyczną współpracę między krajami członkowskimi.
 • Musimy okazać solidarność z innymi państwami w problematycznych regionach, które w największym stopniu odpowiadają za przesiedlanie osób. Musimy kontynuować nasze wsparcie dla Agencji ONZ ds. uchodźców (UNHCR).
 • Musimy zająć się problemem nadużyć systemów azylowych.
 • Państwa członkowskie muszą wymieniać się najlepszymi praktykami.
 • UE musi budować partnerstwa z krajami pochodzenia osób oraz tranzytowymi, a także pomagać im w tworzeniu ich własnych systemów azylowych.
 • UE musi wspierać regionalne programy pomocowe dla uchodźców.

Polityka powrotów i polityka wizowa

Musimy wprowadzić niezbędne warunki dla stworzenia skutecznego i humanitarnego systemu powrotów. Polityka UE dotycząca ułatwienia podróżowania bezwizowego nie może podważać naszych wspólnych wysiłków w zakresie zwalczania nielegalnej emigracji.

 • Musimy stworzyć i wdrożyć programy dobrowolnej readmisji, skutecznego organizowania powrotów, a także zwiększonej współpracy z kompetentnymi władzami w krajach pochodzenia i tranzytowych.
 • Zrównoważona polityka azylowa wymaga zmierzenia się z przyczynami przymusowej emigracji i przesiedleń. Dlatego UE powinna odegrać dużą rolę w zmniejszaniu obaw związanych z dostępem do żywności, zwalczaniu konsekwencji zmian klimatycznych w słabo rozwijających się państwach i regionach oraz we wzmacnianiu demokracji i respektowaniu praw człowieka. To przede wszystkim odpowiedzialność poszczególnych państw członkowskich. Państwa członkowskie powinny przeznaczać odpowiednie zasoby i wdrażać niezbędne kroki w celu upewnienia się, że decyzje o powrocie prowadzą rzeczywiście do powrotu osób do krajów ich pochodzenia. Aby tego dokonać, współpraca na szczeblu UE musi zostać wzmocniona.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji

Zapobieganie, zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości, w szczególności obejmującej korupcję i „pranie pieniędzy”, to główne priorytety, ponieważ zjawiska te podważają praworządność, fundamentalne prawa, właściwe zarządzanie oraz pozbawiają rządy ważnych przychodów. Przestępstwa te szkodzą sektorowi publicznemu i prywatnemu, zmniejszają zaufanie społeczeństwa, zagrażają demokracji, szkodzą praworządnej gospodarce i zaburzają rynek wewnętrzny UE.

Ponadto niedawne przypadki domniemanej korupcji dotyczącej polityków UE podważają wiarygodność instytucji UE. Musimy ukrócić skorumpowane i nieprzejrzyste praktyki. Walka z korupcją nie powinna być nadużywana do celów politycznych, a gwarancja rzetelnego procesu i domniemanie niewinności stanowią podstawowe prawa człowieka i należy ich przestrzegać. Wierzymy, że uczciwa polityka jest niezbędna dla przyszłości demokracji i jesteśmy przywiązani do poprawy przejrzystości oraz wzmocnienia rządów prawa.

Musimy chronić gospodarkę i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.

 • EPL wspiera działań i konfiskowanie aktywów organizacji przestępczych działających transgranicznie.
 • Należy promować egzekwowanie prawa i współpracę sądowniczą między państwami członkowskimi, a także z innymi krajami. Musimy również stworzyć wspólne standardy legislacyjne i narzędzia operacyjne w celu skutecznego zwalczania przestępstw.
 • Należy na szczeblu krajowym i europejskim rozszerzyć działania od zapobiegania przestępstwom do egzekwowania prawa, ponieważ zapobieganie przestępczości zorganizowanej wymaga wielodyscyplinarnego podejścia.
 • Należy wykluczać przedsiębiorstwa z uczestnictwa w jakimkolwiek przetargu w UE, jeśli brały one udział w przestępczości zorganizowanej, praniu pieniędzy lub w innym poważnym przestępstwie.
 • EPL wzywa do szybkiego wdrożenia wszystkich niezbędnych reform, w tym przyjęcia ustawodawstwa lustracyjnego, które zapewnią konsekwentne egzekwowanie rządów prawa i zasad demokracji we wszystkich krajach postkomunistycznych, gdzie rozkład totalitarnych pozostałości nie do końca się powiódł.
 • Musimy posiadać umowy ekstradycyjne z innymi krajami, a także umowy o wzajemnej pomocy prawnej, gdyż są one kluczowe w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na szczeblu globalnym.
 • Handel żywym towarem jest współczesną formą niewolnictwa. To poważne przestępstwo i tragiczne pogwałcenie praw ludzkich. Zauważamy, iż handel żywym towarem dotyka głównie jednej płci. Dane pokazują, że ofiarami handlu żywym towarem padają najczęściej kobiety i dziewczęta. Pracy na rzecz wyeliminowania handlu żywym towarem nie da się wykonać bez silnej współpracy wewnątrz UE i poza nią. Na szczeblu UE należy położyć nacisk głównie na przepisy prawa karnego, ściganie przestępców, wspieranie ofiar, prawa ofiar w rozprawach karnych oraz ustanawianie partnerstwa, w szczególności ze społeczeństwem obywatelskim.

Należy kultywować etyczne środowisko.

Lepsza współpraca policji, sądów i służb celnych

Celem współpracy policji, sądów i służb celnych jest zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa obywatelom UE. Europejski nakaz aresztowania jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi w zwalczaniu przestępstw oraz usprawnianiu współpracy sądowniczej. Musimy zapewnić obywatelom Europy, że wyeliminowanie sieci przestępczych jest możliwe poprzez skuteczną koordynację śledztw. Priorytetem jest obopólne zaufanie między administracjami sądowniczymi. Postęp w kierunku stworzenia rzeczywistego europejskiego obszaru prawa cywilnego poprzez poprawę środowiska regulacyjnego i skuteczności systemów sprawiedliwości w UE był priorytetem EPL od zawsze.

 • Szczególną uwagę należy położyć na pełne uznawanie dowodów, wyroków i nakazów konfiskaty we wszystkich państwach członkowskich.
 • EPL opowiada się za Europejskim nakazem śledczym, ponieważ zajmuje się on problemami uzyskiwania informacji i dowodów w sprawach transgranicznych.
 • Musimy zapewnić wysoki poziom wsparcia i ochrony dla ofiar przestępstw niezależnie od tego, w którym miejscu Unii popełnione zostanie przestępstwo.
 • EPL opowiada się za stworzeniem Europejskiego urzędu oskarżycieli publicznych.
 • EPL popiera utworzenie efektywnych instrumentów i środków kontroli przepływu pieniędzy UE, jednocześnie szanując zasadę subsydiarności.

Wzmocnienie prywatności poprzez ochronę danych osobowych

EPL wierzy, że prywatność jest fundamentalnym, niezbywalnym prawem człowieka. Postęp dokonany w ciągu ostatnich 20 lat pokazuje, że era cyfryzacji ma wpływ na gospodarkę, strategie bezpieczeństwa, komunikację, zobowiązania państw oraz sfery codziennego życia.

 • Celem reformy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, popieranej przez EPL, jest umocnienie prywatności obywateli, jak również zwiększenie zaufania konsumentów w Internecie, co zapewnia pozytywny bodziec dla rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.
 • Ten zbiór zasad doprowadzi do większej harmonizacji na jednolitym rynku. Jednakże nowe zasady muszą doprowadzić do właściwej równowagi między ochroną danych osobowych, a zapewnieniem swobodnego przepływu danych na jednolitym rynku cyfrowym UE, co jest niezbędnym warunkiem do tego, aby wykorzystać innowacyjny potencjał gospodarki cyfrowej. Nowe regulacje nie mogą nakładać nadmiernych obciążeń i kosztów administracyjnych na firmy, co miałoby negatywny wpływ na innowację.
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie mogą być opracowane w taki sposób, aby naruszać wolność słowa i wolność prasy.

Cyberbezpieczeństwo – nasze europejskie społeczeństwo staje się bardziej podatne na ataki

Ostatnie ataki na dużą skalę wymierzone przeciwko rządom, systemom informacyjnym, przemysłowi, bankom i firmom, jak również osobom prywatnym wzmacniają potrzebę podjęcia działań na rzecz zapobiegania niebezpiecznym atakom i właściwego reagowania na nie.

Wykorzystanie cyberprzestrzeni do działań przestępczych lub szpiegostwa jest zależne od szybko postępującego rozwoju technologicznego. Solidność sieci i systemów bezpieczeństwa cybernetycznego zależą od odpowiedniego poziomu przygotowania.

 • Musimy przygotować równie innowacyjne i elastyczne reakcje, począwszy od wsparcia udzielanego transgranicznym śledztwom w sprawach cybernetycznych oraz szkoleń dla policji, po kroki legislacyjne.
 • Należy zwiększyć współpracę i wymianę ekspertyz i informacji wśród państw członkowskich oraz między sektorem publicznym i prywatnym.
 • Musimy wzmocnić proces edukowania szerszego grona społeczeństwa w zakresie wyzwań dotyczących cyberprzestrzeni oraz szybkich zmian technologicznych, których doświadczamy, co ponownie przyczyni się do zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

Stworzenie wspólnej cywilnej grupy zadaniowej

Możliwe jest zapewnienie wspólnej cywilnej grupy zadaniowej: byłaby ona bardziej skuteczna w zapewnianiu, że kryzysy humanitarne są zarządzane w sposób skoordynowany i symbolizowałaby w oczach obywateli Europy, jak i całego świata, zdolność Europy do zjednoczenia się i dawania wyrazu wspólnej nadziei: solidarności między narodami.

POKÓJ I STABILIZACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

Wspólne działanie na rzecz promowania naszych wartości i interesów

Europa ukształtowała świat, w którym żyjemy, w większym stopniu niż jakikolwiek inny kontynent. Jednakże dzisiaj jest ona jednym z wielu graczy i ośrodków władzy na świecie, w którym ludzie, kapitał i pomysły przemieszczają się szybciej i częściej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym świecie Unia Europejska musi reprezentować interesy swoich obywateli, równocześnie starając się osiągnąć to, co najlepsze dla ludzkości. W czasach coraz większych zagrożeń globalnych, takich jak międzynarodowy terroryzm, rozprzestrzenianie się broni, bankructwa państw, zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne i masowe emigracje ludności, UE musi potwierdzić swoje wartości w oczach świata i poczynić wszelkie starania na rzecz ich ochrony i promowania. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie same państwa nie są wystarczające, by ochronić nasze wartości i interesy.

Od ujednoliconego komunikatu do wspólnego działania

UE musi wzmocnić i zwiększyć skuteczność Europejskiej służby działań zewnętrznych jako swojego najważniejszego narzędzia polityki zagranicznej. Nadzór Parlamentu Europejskiego nad wspólną polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa powinien zostać rozszerzony w celu zwiększenia odpowiedzialności demokratycznej. Promowanie naszych wartości i interesów w szybko zmieniającym się świecie może nastąpić jedynie dzięki silnej Europejskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Silniejsze przywództwo na czele ESDZ przyczyni się do poprawy współpracy między UE i państwami członkowskimi, zwiększając wspólną odpowiedzialność za politykę zagraniczną UE wśród krajów członkowskich, co z kolei usprawni tworzenie wspólnego europejskiego przekazu.

Wzmocnienie obecności UE w jej bezpośrednim sąsiedztwie

Nasze bezpośrednie sąsiedztwo jest źródłem wyzwań, nowych możliwości i potencjalnych zagrożeń, których nie będziemy w stanie przezwyciężyć bez spójnej obecności UE w tych krajach i jasnego celu stworzenia bliższych relacji z nimi niezależnie od tego, czy dane państwo jest potencjalnym państwem członkowskim UE, czy nie. Rozszerzenie Unii Europejskiej jest również jednym z jej największych sukcesów ze względu na możliwość rozprzestrzenienia wolności, demokracji, pokoju, stabilności i praworządności na naszym kontynencie. Po ostatnich rozszerzeniach UE zdołała objąć większość kontynentu. W przyszłości musi być jednak jasne, że zostanie członkiem Unii Europejskiej nie może zależeć jedynie od spełnienia kryteriów politycznych i gospodarczych, lecz należy wziąć pod uwagę również możliwość UE do integracji. Tożsamość i zdolność UE do działania muszą pozostać nienaruszone.

Tchnienie nowego życia w relacje z państwami z Bałkanów Zachodnich

Zaledwie dwadzieścia lat temu Bałkany były miejscem dotkniętym wojną i rozlewem krwi. Dlatego priorytetem UE powinny w dalszym ciągu być pokój, stabilizacja i zgoda w regionie. Poczyniono postęp: w ubiegłym roku Chorwacja została 28 państwem członkowskim UE; rozpoczęto negocjacje członkowskie z Czarnogórą, a kolejne rozpoczną się wkrótce z Serbią po przełomowym porozumieniu między Belgradem i Prisztiną ułatwionym przez UE.

Jednakże w niektórych państwach, takich jak Albania, Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina, obecność UE musi być bardziej skuteczna, a jej polityka skupiona na ułatwianiu dialogu politycznego i tworzeniu porozumienia, co jest nierzadko podważane przez etniczne napięcia i brak zaufania między społecznościami. Podziały te stanowią zagrożenie dla długotrwałej stabilizacji politycznej. Perspektywa negocjacji akcesyjnych zapewnia przewagę, którą można wykorzystać do wywołania politycznych, gospodarczych i społecznych reform oraz do stłumienia tendencji nacjonalistycznych w Bałkanach Zachodnich. Współpraca regionalna i pełne zaangażowanie w dobre stosunki z sąsiadami są podstawowymi elementami dla osiągnięcia tych celów.

Ponowne uruchomienie Partnerstwa Wschodniego

PW (Partnerstwo Wschodnie), stworzone jako sposób wspierania wschodnich demokracji, jest oparte na wspólnocie wartości i zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i fundamentalnych swobodach, jak również na praworządności. Mimo iż kraje PW zobowiązały się do przestrzegania tych wartości, w grupie zaczynają pojawiać się różnice wynikające z tego, że każde państwo realizuje swoje własne cele, oraz z powodu braku pełnego przywiązania do zacieśniania relacji z UE.

Ponadto państwa PW znajdują się pod ciągłą presją ze strony Rosji, która próbuje podważyć PW w celu przywrócenia swoich wpływów nad dawnymi krajami radzieckimi poprzez stworzenie unii celnej i Unii Eurazjatyckiej.

UE musi w dalszym ciągu wspierać wrażliwe demokracje wschodnie:

 • UE musi stworzyć nowe bodźce i wzmocnić zawartość Partnerstwa Wschodniego, oferując jednocześnie jasną perspektywę dalszej integracji tym państwom PW, które chcą potwierdzić swoje przywiązanie do UE i działać w odpowiedni sposób.
 • UE musi bardziej zaangażować się w szukanie rozwiązań dla przedłużających się konfliktów w państwach PW (Transnistria, Górski Karabach, Południowa Osetia i Abchazja), które stanowią źródło długotrwałej destabilizacji politycznej i uniemożliwiają wdrożenie kluczowych reform demokratycznych.
 • Zgromadzenie parlamentarne PW (Euronest) musi przezwyciężyć ograniczenia wynikające z jego struktury i częstotliwości spotkań, jak również dyskusji o charakterze bardziej narodowym niż ideologicznym. W tym zakresie tworzenie wyraźnych grup politycznych w Euronest oraz zwiększona widoczność zgromadzeń wzmocni poczucie współwłasności ze strony PW i sprawi, że przyjmowane deklaracje będą bardziej wiążące.
 • UE musi stworzyć znacznie bardziej długotrwałe podejście do swojej strategii dotyczącej relacji wschodnich. Oznacza to również zwiększenie nacisku na rozwój społeczeństwa obywatelskiego pomagającego młodym pokoleniom dzięki ukierunkowanym programom oraz poprzez wprowadzanie bardziej liberalnej polityki wizowej.

Zaoferowanie nowej wizji dla regionu śródziemnomorskiego

Kraje po obu stronach Morza Śródziemnego mają wspólny cel. Region oferuje ogromne możliwości, ale również stawia wiele wyzwań. Dlatego obszar ten wymaga szczególnej uwagi.

UE musi posiadać konkretną wizję dla tego regionu oraz musi zaoferować nowe strategie dla państw południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Strategia ta może obejmować wdrożenie propozycji dla ustanowienia Unii dla Morza Śródziemnego oraz ustalenie, w jaki sposób przezwyciężyć ograniczenia związane z biurokratycznym, technicznym i pobieżnym podejściem do obecnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa dla Europy Południowej.

UE nie była w stanie przewidzieć arabskich powstań, ale musi aktywnie wspierać rozwój demokracji w tym regionie. Jedynie obietnica wspólnego dobrobytu może zgromadzić wsparcie większej liczby osób w regionie. Stworzenie dobrze prosperującego, demokratycznego i stabilnego sąsiedztwa musi pozostać kluczowym priorytetem UE we wszystkich jej interakcjach z państwami południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie musi także stać się priorytetem polityki południowej UE. Unia Europejska musi zwiększyć swoją aktywność i widoczność w poszukiwaniu pokojowych rozwiązań poprzez przyczynianie się do wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego dla Izraela i Palestyny.

Ostatnie wydarzenia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, szczególnie w Syrii i Egipcie, podkreślają znaczenie Cypru jako europejskiej ostoi stabilizacji w regionie. Biorąc pod uwagę znaczenie odkryć ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego, Cypr odgrywa również kluczową rolę w utrzymywaniu bezpieczeństwa energetycznego UE. Wydarzenia te podkreślają potrzebę całościowego rozwiązania kwestii Cypru w oparciu o rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz zasady, na których opiera się Unia Europejska. Dlatego też Turcja powinna podjąć wszelkie niezbędne kroki, w tym wycofać wojska, aby uniknąć stwarzania dowolnego zagrożenia lub podejmowania działań wobec państwa członkowskiego, lub powstania źródła konfliktów lub działań, które mogłyby naruszyć dobrosąsiedzkie stosunki i pokojowe rozstrzyganie sporów: realizacja protokołu z Ankary, przekazanie Famagusty jej prawowitym mieszkańcom, poszanowanie suwerennych praw państw członkowskich UE do badań i eksploatacji swoich zasobów naturalnych zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morskim.

Wiodąca rola dla Europy w szybko zmieniającym się zglobalizowanym świecie

W kontekście światowej konkurencji i międzynarodowych zagrożeń, a także w chwili, gdy USA kładzie większy nacisk na inne obszary w świecie, Europa stała się bardziej odpowiedzialna za swój dobrobyt i bezpieczeństwo niż kiedykolwiek od czasu II wojny światowej. Dlatego musi zwiększyć swoją aktywność w promowaniu i ochronie interesów Europejczyków. UE będzie w stanie to zrobić tylko poprzez angażowanie się w strategiczne partnerstwa oraz opracowanie nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa.

Silne relacje UE – USA

UE musi utrzymać i rozwijać silne partnerstwo transatlantyckie z wolnym i sprawiedliwym rynkiem zbudowanym w oparciu o wspólne wartości. UE i USA mogą razem przyjąć na siebie globalne przywództwo w tworzeniu strategii przeciwdziałających globalnym zagrożeniom i wyzwaniom. Transatlantyckie partnerstwo na rzecz handlu i inwestycji (TTIP) powinno być pierwszym krokiem w kierunku transatlantyckiego wolnego rynku, który w przyszłości powinien objąć również kraje Ameryki Łacińskiej.

TTIP przyczyni się do zwiększenia wzrostu, co stworzy nowe miejsca pracy i dobrobyt. Ponadto będzie działać w celu wzmocnienia pozycji geopolitycznej wspólnoty transatlantyckiej. Jednakże negocjacje dotyczące TTIP muszą uwzględnić również znaczenie ochrony ważnych elementów tożsamości UE oraz muszą chronić wysokie standardy.

Ochrona wolnego handlu i otwartych rynków

Europa stanowi 10,6% globalnej populacji i zapewnia 30,4% globalnego PKB. Inne obszary na świecie będą nadal powiększały wpływy i władzę.

Otwarte rynki są warunkiem koniecznym do zapewnienia konkurencyjności i rozwoju europejskich firm jako globalnych liderów. Wolny handel i dostęp do globalnych rynków są ważnymi katalizatorami dla tworzenia miejsc pracy i rozwoju oraz są decydującymi czynnikami, które pozwalają firmom europejskim zostać globalnymi liderami. Program wolnego handlu potrzebuje nowego bodźca w postaci dwustronnych i wielostronnych umów o wolnym handlu, wliczając w to zakończenie Rundy Doha. Prawa człowieka i prawa pracownicze, a także normy środowiskowe, muszą być zawarte we wszystkich umowach handlowych z naszymi partnerami.

Dlatego też polityka handlowa UE powinna opierać się na zrównoważonych otwartych rynkach z koniecznością zapewnienia uczciwej konkurencji i sprawiedliwych oraz godziwych umów handlowych i zrównoważonego rozwoju. Należy przezwyciężyć bariery dla handlu, a standardy muszą być zharmonizowane. Musimy opierać się populistycznym tendencjom do wprowadzenia większego protekcjonalizmu, ponieważ zagroziłoby to dobrobytowi zarówno w Europie, jak i na całym świecie. W każdych obecnie toczących się negocjacjach handlowych należy zagwarantować firmom z UE lepszy dostęp do rynku.

Ameryka Łacińska wyróżnia się jako obszar o wielu wspólnych wartościach i interesach, historii i zwiększających się powiązaniach ekonomicznych z UE. Wiele krajów Ameryki Łacińskiej jest strategicznymi partnerami UE ze wspólnymi celami w takich kwestiach, jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo, globalne zarządzanie, sprawy gospodarcze, rozwój, edukacja, zwalczanie ubóstwa i nierówności. UE powinna w dalszym ciągu zachęcać i wspierać proces regionalnej integracji i współpracy. Ponadto UE powinna poprawić gospodarczą i polityczną współpracę w Meksykiem, Chile, Kolumbią, Peru i Ameryką Środkową oraz spróbować nadać nowy bodziec wyważonemu i ambitnemu porozumieniu z MERCOSUR tak, aby możliwy był dalszy rozwój i zatrudnienie po obu stronach.

Chiny są ważnym partnerem gospodarczym oraz jedną z najlepiej rozwijających się sił politycznych na świecie. Zapoczątkowane ostatnio rozmowy, mające na celu stworzenie umowy inwestycyjnej z Chinami, zapewnią firmom europejskim duże możliwości. Mimo ograniczonego zakresu, proces ten umożliwi wprowadzenie w życie kilku nowych schematów w naszych relacjach handlowych z nowymi siłami. Równocześnie UE musi określić wysokie standardy zdrowotne, socjalne i środowiskowe oraz zachować niezwykłą czujność w relacjach z Chinami, w szczególności w odniesieniu do praw człowieka.

Konstruktywne relacje z Rosją

W odniesieniu do Rosji, największego sąsiada na wschodzie, ważne jest, aby stworzyć bliskie relacje w celu podjęcia współpracy w zakresie wspólnych interesów, takich jak stabilizacja poza wschodnią granicą UE, bezpieczeństwo energetyczne i sprawy międzynarodowe. Nasze relacje są definiowane poprzez gospodarczą współzależność, zwiększający się ruch transgraniczny oraz w znacznej mierze wspólne korzenie kulturowe. Dlatego należy prowadzić otwarty i praktyczny dialog z Rosją w odniesieniu do szeregu ważnych kwestii.

 • Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności powinno nadal stanowić ważny punkt porządku dziennego.
 • Chcemy, aby Rosja rozwijała się w nowoczesny kraj, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. Chcemy wspierać jej zrównoważoną integrację z gospodarką europejską i międzynarodową.
 • Zasięg relacji UE z Rosją zależy w dużym stopniu od chęci Rosji do wypełnienia swoich zobowiązań międzynarodowych na rzecz utrzymania standardów demokratycznych i praworządności, lecz również zobowiązań gospodarczych wynikających z zasad handlowych WTO.
 • Dążymy do nowego porozumienia o partnerstwie między Unią Europejską i Rosją, do zacieśnienia współpracy między społeczeństwami obywatelskimi, analizy uregulowań wizowych w świetle rozwoju relacji pomiędzy UE a Rosją, szczególnie dla ludzi biznesu, naukowców i studentów, oraz do zacieśnienia współpracy w kwestiach dotyczących Morza Bałtyckiego, a także bliższej współpracy w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
 • Apelujemy do Rosji, aby współpracowała z Unią Europejską w kwestii obrad dotyczących krajów ujętych w unijnym programie Partnerstwa Wschodniego. Posiadanie stabilnych i odnoszących sukcesy krajów sąsiednich leży zarówno w interesie UE, jak i Rosji.

Promowanie praw człowieka i zwalczanie ubóstwa w rozwijającym się świecie

UE powinna zreformować i usprawnić swoją politykę rozwoju w celu zwiększenia skuteczności i odpowiedzialności. Nowa polityka musi opierać się na zasadach subsydiarności i społecznej gospodarki rynkowej. Sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie muszą zostać w pełni uznane jako partnerzy w rozwoju u boku rządów.

Prawa człowieka i walka z ubóstwem są kluczowymi czynnikami w polityce rozwoju. UE i państwa członkowskie powinny pogłębić swoją koordynację w zakresie planowania, monitorowania i oceny projektów dotyczących rozwoju. Wzmocnienie odpowiedzialności i przejrzystości w instytucjach rządowych jest niezbędne dla praworządności oraz wytworzenia dobrobytu w rozwijających się krajach. Najlepiej można tego dokonać poprzez wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i pomoc w tworzeniu instytucji. Szczególną uwagę należy poświęcić edukacji, ponieważ tworzy ona podwaliny dla zrównoważonego i integracyjnego rozwoju. Należy wspierać posiadanie własności, MŚP i sektor prywatny. Demokracja i prawa człowieka stanowią fundament rozwoju i dobrego zarządzania.

UE musi promować, bronić i chronić prawa kobiet i dzieci, szczególnie w obszarach lub państwach, w których ma lub miał miejsce konflikt. UE musi zwalczać przemoc w stosunku do kobiet i dziewcząt oraz zająć się problemem wysokiej śmiertelności matek. UE musi przekazywać swoją specjalistyczną wiedzę poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i wzmacnianie pozycji kobiet. Należy wzmocnić współpracę z organizacjami pozarządowymi, które promują autonomię kobiet w najbiedniejszych krajach dla dobra rozwoju tych państw.

W nadchodzących latach wyzwania dla rozwiniętych oraz rozwijających się państw obejmą globalne bezpieczeństwo w zakresie zapasów żywności, dostęp do żywności oraz stabilne ceny żywności. Ze względu na wzrost liczby ludności na świecie zapotrzebowanie na żywność drastycznie wzrośnie, podczas gdy szybka urbanizacja i zmiany klimatyczne przyczynią się do uszczuplenia zapasów. Te nierówności stworzą zagrożenia w postaci głodu, lecz zapewnią również możliwość zwiększenia zatrudnienia i przychodów w obszarach wiejskich. Dlatego polityki rozwojowe powinny promować rozwój wsi i produkcji rolnej. Jednocześnie, w świetle możliwych niedostatków, należy zreformować również Wspólną Politykę Rolną UE bez uciekania się do protekcjonalizmu lub dumpingu.

Ubóstwo to nie tylko kwestia dochodów, ale także bardziej zasadniczo kwestia możliwości godnego życia i korzystania z podstawowych praw człowieka i wolności. Państwa członkowskie oraz UE muszą dotrzymywać obietnic określonych w Deklaracji Milenijnej i przeznaczać co najmniej 0,7% PKB na środki pomocy dla zwalczania globalnego ubóstwa. UE powinna również przyczynić się do ambitnej kontynuacji obecnego programu Milenijnych celów rozwoju.

Bardziej skuteczna europejska polityka obronna

Potrzebujemy nowego początku dla europejskiej polityki obronnej, która będzie zasługiwać na to miano. Europa stoi w obliczu starych zagrożeń i nowych rodzajów ryzyka w szybko zmieniającym się otoczeniu strategicznym. Nasi amerykańscy sojusznicy wyraźnie mówią nam, że musimy przyjąć na siebie odpowiedzialność, aby zadbać o nasze własne bezpieczeństwo w sąsiedztwie UE. Państwa członkowskie w dalszym ciągu dokonują nieskoordynowanych cięć w wydatkach na obronę, jednocześnie wahając się czy skorzystać z potencjału Traktatu Lizbońskiego, aby poczynić poważne postępy w tworzeniu wspólnej strategii obrony.

 • W ciągu najbliższych pięciu lat UE musi podjąć o wiele bardziej poważne wysiłki, aby zgromadzić i rozdzielić zdolności obronne swoich państw członkowskich.
 • W krótkim okresie należy przeprowadzić przegląd możliwości krajowych i w trybie pilnym opracować lepsze sposoby powiązania ze sobą cywilnych i wojskowych struktur oraz personelu.
 • W perspektywie średnioterminowej UE musi ustanowić strategiczne dowództwo wojskowe i cywilne oraz powinna wydać Białą Księgę w sprawie bezpieczeństwa i obrony, która określałaby nasze interesy i wyznaczała priorytety i cele w zakresie bezpieczeństwa. Pomoże to zapewnić, że pracownicy cywilni i wojskowi odbywający służbę w trakcie misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony będą w większym stopniu i lepiej nadawać się do tych zadań.
 • W dłuższej perspektywie powinny odbywać się regularne formalne spotkania Rady Europejskiej poświęcone obronie Europy, solidnej europejskiej bazie przemysłowej w zakresie obronności i technologii oraz gotowości sił pod dowództwem Unii Europejskiej.

Wszystko to sprawi, że UE będzie regionalnym gwarantem bezpieczeństwa i jednocześnie silnym europejskim filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Uczestnictwo UE w zapobieganiu międzynarodowemu kryzysowi, wspieranie demokracji na całym świecie, zwalczanie terroryzmu oraz praca przy rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych muszą stać się centralnymi elementami przyszłej europejskiej polityki zagranicznej. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony powinna być oparta na przekonującej dyplomacji, solidnej bazie gospodarczej oraz odpowiednich siłach zbrojnych. To oznacza konieczność tworzenia nowych narzędzi, takich jak ustanowienie stałego cywilno-wojskowego centrum dowodzenia dla lepszej koordynacji, planowania i prowadzenia działań, jak również lepszego zapewniania sprzętu za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony. UE musi również być w stanie niezwłocznie wyrazić polityczną wolę do wykorzystania pełnego zakresu istniejących struktur, głównie Grup Bojowych.

Jedynym sposobem na osiągnięcie tego celu jest rozwijanie europejskich możliwości wojskowych poprzez opłacalne rozwiązania na skutek gromadzenia i dzielenia zasobów. Innymi słowy, potrzebny jest bardziej konkurencyjny i skuteczny sektor obrony i bezpieczeństwa UE.

Państwa członkowskie UE skłonne do ścisłej współpracy muszą w pełni wykorzystać postanowienia Traktatu Lizbońskiego dotyczące utworzenia Stałej Współpracy Strukturalnej, w której nie wszystkie kraje członkowskie muszą uczestniczyć. Ponadto rynek obrony musi zostać włączony do jednolitego rynku.