About us

Our Commitments

Parties & Partners

News

Structure

Network

Internal Organization

People

Stay In Touch

Job Opportunities & Traineeship

W reakcji na ludobójstwo: pomoc i autonomia dla ofiar w północnym Iraku

Uchwała przyjęta na Kongresie EPL, St. Julian’s (Malta), 29–30 marca 2017 r.

 • Mając na uwadze, że przed 2003 r. liczba chrześcijan w Iraku wynosiła 1 400 000 osób, a obecnie zmniejszyła się do mniej niż 250 000 osób; pamiętając o tym, że w 2010 r. chrześcijanie stanowili w Syrii 8–10% ogółu ludności, a obecnie szacuje się, że w kraju tym pozostała mniej niż połowa z tych syryjskich chrześcijan;
 • mając na uwadze, że w dniu 4 lutego 2016 r. Parlament Europejski podkreślił, „że tzw. ISIS/Daisz dopuszcza się ludobójstwa na chrześcijanach i jazydach oraz na innych mniejszościach religijnych i etnicznych, które nie zgadzają się z interpretacją islamu głoszoną przez ISIS/Daisz”; mając na uwadze, że działania ISIS/Daisz zostały określone mianem ludobójstwa przez Radę Europy, Biały Dom, Departament Stanu USA, Kongres Stanów Zjednoczonych, brytyjską Izbę Gmin, rząd i parlament Kanady, francuskie Zgromadzenie Narodowe, parlament Litwy oraz australijską Izbę Reprezentantów;
 • mając na uwadze, że w dniu 27 października 2016 r. Parlament Europejski stwierdził, że „maksymalna autonomia i ochrona bezpieczeństwa społeczności żyjących na równinie Niniwy, w Tal Afarze i Sindżarze w ramach federalnej Republiki Iraku oznaczałaby przywrócenie i ochronę podstawowych praw człowieka, w tym praw własności, dla pierwotnych mieszkańców tego regionu”;
 • mając na uwadze, że według prognoz ofensywa w Mosulu ma się zakończyć w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2017 r.; mając na uwadze, że brak przygotowań do tej ofensywy na szczeblu politycznym stwarza ryzyko powstania nowych konfliktów, co uniemożliwiłoby powrót ludności na obszary, takie jak równina Niniwy (chrześcijanie, Szabakowie), Sindżar (jazydzi) i Tal Afar (Turkmeni), znajdujące się wcześniej pod okupacją ISIS/Daisz, i odbudowę tych obszarów;
 • mając na uwadze, że równina Niniwy jest obecnie podzielona przez oddziały kurdyjskie i irackie, a utrzymanie się takiej sytuacji na stałe mogłoby stanowić kres wszelkich nadziei na autonomię dla chrześcijan (Chaldejczyków/syrokatolików/Asyryjczyków); mając na uwadze, że ochrona policyjna i wojskowa bez silnego zaangażowania lokalnych sił bardzo utrudni działania na rzecz repatriacji, ponieważ od czasu, gdy po przybyciu ISIS/Daisz oddziały pozostawiły równinę Niniwy bez ochrony, osoby wewnętrznie przesiedlone (IDP) i uchodźcy stracili zaufanie do władz w Bagdadzie i Irbilu;
 • mając na uwadze, że brak określenia działań ISIS/Daisz mianem ludobójstwa przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oznacza, że obecnie nie dochodzi do systematycznego gromadzenia dowodów, co ostatecznie stwarza ryzyko, że sprawcy z ISIS/Daisz pozostaną bezkarni;
 • mając na uwadze, że w planach UNHCR nie znalazło się utworzenie biura na równinie Niniwy, co wskazuje, że obszary Chaldejczyków/syrokatolików/Asyryjczyków nie będą traktowane w sposób priorytetowy;

Europejska Partia Ludowa:

 • wzywa państwa członkowskie UE do podjęcia działań na rzecz przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ wiążącej rezolucji, która – poprzez utworzenie mechanizmu gromadzenia i zabezpieczania dowodów oraz trybunału ad hoc lub poprzez wniesienie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Karnego – stworzyłaby ramy prawne pozwalające ścigać członków ISIS/Daisz za zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i ludobójstwo na chrześcijanach i jazydach oraz na innych mniejszościach religijnych i etnicznych;
 • wzywa UE i jej państwa członkowskie do zapewnienia pomocy, w tym pomocy finansowej, w celu wspierania jednostek, które podejmują następujące działania w odniesieniu do osób podejrzanych o popełnienie zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych w Iraku i Syrii: prowadzą dochodzenia, rozwijają zdolności dochodzeniowe i sądowe, gromadzą dowody i zabezpieczają łańcuch dowodowy na potrzeby postępowania w sądach krajowych, trybunałach hybrydowych i umiędzynarodowionych sądach krajowych, a także umożliwiają budowanie zdolności;
 • wzywa UE i jej państwa członkowskie do dopilnowania, aby w ramach pomocy udzielanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zaspokojenia potrzeb humanitarnych oraz potrzeby stabilizacji i odbudowy nie pomijano osób lub grup, które są ofiarami zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych lub ludobójstwa;
 • wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu ochronę prawa osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców do powrotu na równinę Niniwy, do Tal Afaru i Sindżaru oraz ich prawa do wszelkiej ich własności zajętej przez ISIS/Daisz;
 • wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby wspierały zapewnienie autonomii, o której mowa w art. 125 konstytucji Iraku, mniejszościom etnicznym i religijnym żyjącym na równinie Niniwy, w Tal Afarze i Sindżarze.